BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Battal DOĞAN
11. KALKINMA PLANI KAPSAMINDA MÜHENDİSLIK EĞITIMI (2019-2023)
 
Türkiye 2019-2023 dönemi 11. Kalkınma Planında milli teknoloji, yerlileşme, her alanda verimlilik, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri belirlemiştir. Bu çalışmada kalkınma planındaki ekonomi, üretim, beşeri sermaye, şehirleşme, sağlıklı çevre, hukuki yapı, güçlü idari yapı politikaları incelenmiştir. Bu politikalardaki hedeflere ulaşmak için ülkemizdeki mühendislik eğitiminde yapılması gereken müfredat değişiklikleri, ilave dersler ve destekler tartışılmıştır. Özellikle kimya, tarım, malzeme ve gıda sektörlerinde personel ihtiyacı ile bu bölümlerindeki öğrencilerin sayısının artırılması önemli bir sorun olarak görülmektedir. 2019-2023 dönemi kalkınma planında öncelikli sektörle belirlenmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu sektörlere yönelik araştırma destekleri verilmektedir. Bu çalışmada öncelikli sektörlerin mühendislik eğitimindeki önemi vurgulanmıştır. Ülkemizin ekonomik kalkınması teknolojik yatırımlar ve dışa bağımlılığın azaltılmasına bağlıdır. Çalışmada teknoloji ve mühendislik eğitimi ilişkisi ele alınmıştır. Mühendislik fakültelerinde gelişme için öğretim elemanlarının öncelikli sektörlerde çalışması teşvik edilmelidir. YÖK Gelecek projesi kapsamında öncelikli alanlarda öğretim üyesi istihdamı doğru bir yaklaşımdır. TÜBİTAK tarafından üniversite yetkinlik analizleri yapılmıştır. Tüm üniversitelerin bu analizler doğrultusunda mühendislik eğitimlerini güncellemeleri uygun olacaktır. Üniversitelerimizde mühendislik fakültelerindeki bölümlerin müfredatlarını güncellenmesi, öğrencilerin teknolojik yeniliklere hazırlanması ve girişimcilik konularında çalışmalar yapılmalıdır. Ülkemizdeki savunma, bilişim, haberleşme, uzay, havacılık ve lojistik alanlarındaki yeni gelişmeler mühendislik eğitimi gündemine alınmalıdır. Raylı sistemler, yerli otomobil, büyük ulaştırma projeleri ve tıbbi cihazlarla ilgili lisans ve lisansüstü eğitim desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Planı, Mühendislik, Eğitim 


Keywords: