BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Edanur ERDOĞAN, Leyla Yekdane TOKMAN
AFET VE ACİL TOPLANMA ALANLARININ PLANLANMASINDAKİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: KOCAELİ- KARTEPE ÖRNEĞİ
 
Afet ve acil durum bağlamında meydana gelecek kayıpların azalmasında ve bu sürecin etkili devam etmesinde en önemli konulardan biri toplanma alanlarıdır. Bu alanlar; acil kurtarma, müdahale, tahliye, yardım gibi destekler amacıyla halkın öncelikli ve güvenli toplanacağı yerler olarak planlanmaktadır. Fakat bu kentsel boşluklar büyüklüklerinin ve konumlarının planlanması kadar, kolay fark edilebilir, hızlı erişebilir ve geçici barınmaya olanak sağlayacak ve sürdürülebilir bir tasarıma sahip olması gerekmektedir. Toplanma alanlarının belirlenmesinde birincil kriter tehlikelerden etkilenmeyecek kadar uzak, kolayca ulaşılabilecek kadar yakın alanların saptanmasıdır. Bu araştırmanın amacı, toplanma alanlarına ilişkin değişkenlerin özelliklerini belirlemeyi ve tanımlamayı kapsamaktadır. Bu araştırmada Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlükleri tarafından ilçe ve mahalle düzeyinde belirlenen toplanma alanlarının yeterliliği Kocaeli Kartepe ilçesi bazında değerlendirilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında toplanma alanlarının sahip olması gereken kriterler belirlenmiştir. Bu bağlamda, çalışma alanındaki mevcut toplanma alanları ilgili kriterlere uygun sınıflandırılmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında ise bu kriterlere uygunluk ölçütleri belirlenmiştir. Bu şekilde toplam mahalle sayısı 27 (yirmi yedi) olan Kartepe ilçesinde 45 (kırk beş) adet toplanma alanı bulunmaktadır. Bu toplanma alanlarının Kartepe ilçesinin kentsel yerleşimlerinde yoğun olduğu görülmektedir. Araştırmanın sonuçlarının öncelikle afet planlama çalışmalarının verimliliğini artırarak, bölgenin afet risk yönetiminin ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları, Kentsel Tasarım, Mimari Tasarım, Kocaeli-Kartepe İlçesi, AFAD, Sürdürülebilirlik, Uygunluk Ölçütleri (Bu çalışma 1. Sırada yer alan yazarın “Sürdürülebilir Acil Durum Mekânları Tasarım Ölçütleri” tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları, Kentsel Tasarım, Mimari Tasarım, Kocaeli-Kartepe İlçesi, AFAD, Sürdürülebilirlik, Uygunluk Ölçütleri 


Keywords: