BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Didem GÖK NOKAY, Gülşah KINALI
AKUT İNME HASTALARINDA EV ERİŞEBİLİRLİK UYGULAMALARI FARKINDALIK DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Son yıllarda evrensel tasarım ve oda düzenlemesi rehabilitasyon sürecinde değerlendirilmektedir. İnme rehabilitasyonu multidisipliner çalışma gerektiren geniş bir alandır. Bu çalışmanın amacı ev ve çevresel düzenleme yapılan olguların iyileşme hızı ile yapılmayan olguların iyileşme hızını karşılaştırmaktır. Seyhan Devlet Hastanesi servisine akut inme tanısı ile kabul edilen 60 birey değerlendirmeye alınmıştır. 30 birey deney grubuna, 30 birey kontrol grubuna alınmıştır. Deney grubuna inme seviyelerine göre ev düzenlemeleri listesi verilmiştir. 1 ay sonra evlerindeki yapılan düzenlemeler not alınmıştır. Her grup 2 ay aralıklarla değerlendirilmiştir. 1. ay deney grubuna ev kontrol listesi verilmiş ve erişilebilirlik düzenleme maddelerini uygulanması söylenmiştir. Sonuçlara göre, 2. Ay deney ve kontrol gruplarında beck depresyon ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır (p=0,007). 2.ay kontrol grubundaki beck depresyon envanteri ortalaması 2.ay deney grubu beck depresyon envanterine göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada elde edilen bulgulardan yola çıkarak akut inme sonrası yapılan erişilebilirlik düzenlemelerinin depresyon düzeyini anlamlı olarak düşürdüğü görülmüştür. İnme sonrası gelişen depresyon tedavinin seyrini olumsuz etkileyen önemli bir etkendir bu nedenle çalışmamıza göre, erişilebilirlik uygulamalarının inme sonrası depresyonu azaltıcı etkisi vardır. Bu çalışmanın sonucuna göre, inme rehabilitasyonunda tasarım olanaklarından faydalanılması gereklidir. Doktor, Fizyoterapist, Ergoterapist ve Hemşire gibi sağlık meslekleri ile birlikte Mühendis, Mimar ve İç mimar gibi tasarıma yönelik mesleklerin ortak çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akut İnme, Erişebilirlik, Fonksiyonel Bağımsızlık, Depresyon 


Keywords: