BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rumeysa MÜSTAKİM, Cevriye GENCER
ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YAKLAŞIMI İLE YETKİNLİKLERİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: KAMU BANKASI ÖRNEĞİ
 
Son yıllarda yetkinlik kavramı iş yaşamında giderek daha önemli bir hale gelmektedir. Yetkinlik, yüksek performansı ortalama performanstan ayıran bilgi, beceri ve özellikler olarak tanımlanmaktadır. Kuruluşlar, yetkinlikleri geliştirerek işe alım sürecine, eğitim faaliyetlerine, performans yönetimine, nakillere veya terfilere, yönetici yedekleme programlarına, yetenek envanterlerine, çalışan kariyer gelişimine ve genel insan kaynakları uygulamalarını yönetme fırsatına sahip olmaktadırlar. Yetkinlikler 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar temel yetkinlikler, yönetsel yetkinlikler ve göreve dayalı yetkinliklerdir. Bu çalışmada, bir kamu bankasında tüm çalışanlarda bulunması beklenen yetkinliklerin belirlenmesi ve AHP yöntemi ile çalışanlar ve yöneticiler için önceliklendirilmesi; bu sayede tüm çalışanların daha fazla odaklanmaları beklenen alanların belirlenerek; ik süreçlerinde daha doğru ve detaylı bir uygulama sağlanması amaçlanmaktadır. Çalışma temel olarak 3 aşamadan oluşmaktadır: İlk aşama çalışanlarda bulunması beklenen yetkinliklerin belirlenmesidir. Yetkinliklerin belirlenmesi için bankada kullanılan yetkinlik seti, yetkinlik tanımları ile birlikte çeşitli unvanlardaki çalışanlara gönderilmiş ve yetkinlikleri gruplandırmaları istenmiştir. Ardından alınan bilgiler neticesinde çalışanlarda en çok bulunması beklenen yetkinliklerden en az bulunması beklenen yetkinliklere doğru bir sıralama yapılmıştır. Görev tanımları içerisinde yetkinliklerin yer aldığı birim ile görüşülerek en uygun yetkinlik sayısı “5” olarak belirlenmiştir. İkinci aşama hiyerarşinin oluşturulması ve verilerin temin edilmesidir. Yetkinliklerin belirlenmesinin ardından hiyerarşi kurulmuştur. Kurulan hiyerarşiye göre ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulmuş; ekiplere gönderilerek ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Üçüncü aşamada AHP yöntemi adımları uygulanmış ve tutarlılık analizleri hesaplanmıştır. Hesaplamaların sonucunda tüm ik uygulamalarında kullanılmak üzere yetkinlikler ve ağırlıklandırılmalar belirlenmiştir. Bu sayede daha çok nitel uygulamalar kullanılan ik alanına matematiksel bir yaklaşım sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Yetkinlik 


Keywords: