BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra EYRİ, İsmet ÇELİK
ÇAM TALAŞI BİYOKÜTLESİ VE KÖMÜR KARIŞIMLARININ BİYOKÜTLE PELET YAKIT PRESLERİNDE PELETLENEBİLİRLİĞİ
 
Günümüzde enerji, insan hayatının sürekliliği, mevcut yaşam standartlarının korunması ve yükseltilmesi için gereken çok önemli bir ihtiyaçtır. Endüstriyel alanlardaki gelişmeler, devam etmekte olan değişimler ve dünya nüfusunun artışı gibi etkenler enerjiye olan talebi artırmaktadır. Enerji talebinin artmasıyla birlikte fosil yakıtlara olan eğilim de artmakta, bu da rezerv sorunlarına ve çevre sorunlarına yol açmaktadır. Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir enerji kaynakları gelecek için büyük önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve biyokütle de bu mevcut enerji piyasasında önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Karaçam ve Kızılçam tomruklarından işlenmesinden elde edilen biyokütle talaşı ve Kütahya-Tunçbilek linyit kömür tozu karışımının mevcut biyokütle pelet yakıt preslerinde peletlenebilirlikleri araştırılmıştır. Belirli oranlarda kömür tozu ve biyokütle karışımları oluşturularak peletlenmeleri incelenmiştir. Çalışmada pratikteki uygulama sonuçlarını elde etmek için biyokütle pelet yakıt üretiminde kullanılan düz kalıp ve çift rulolu biyokütle pelet presi kullanılmıştır. Kömür karışımlı biyokütlenin preslenmesi ile pelet üretiminde oluşan sorunlar araştırılmış, çalışmada ideal kömür tozu ve biyokütle karışımı pelet üretimi için optimum karışım oranının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda karışımlardaki kömür oranı arttıkça kalıp deliklerinde sürtünmenin arttığı ve presin çalışma sıcaklığının yükseldiği gözlenmiştir. Kömür ve biyokütle karışımı için optimum üretim, kütlece %10 oranında kömür içeren karışımda elde edilmiştir. Karışımlardaki kömür oranı arttıkça makine veriminin ve elde edilen peletlerin kalitesinin düştüğü gözlenmiştir. Kömür oranının artışı ile peletler kırıntılı üretilmiş ve standartlar dışında olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, Kömür, Pelet yakıt, Peletleme, Pelet presi 


Keywords: