BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mohammad Saber SADID, Mohammad Manzoor NASERY, Zeynep YAMAN, Elif AĞCAKOCA
ÇELİK GUSELİ BİRLEŞİMLERDE BERKİTME YERLEŞİM ŞEKLİNİN DAYANIM VE DAVRANIŞA ETKİSİ
 
Çelik yapılar, malzeme özelliklerinin yanı sıra yapısal tasarım koşullarından dolayı sergiledikleri yüksek plastik davranış özelliği nedeni ile tercih gören yapı türleri arasındadır. Bu yapı türlerine yüksek plastik şekil değiştirme ve öteleme kabiliyeti kazandırmak, kolon-kiriş birleşim bölgelerinde uygulanacak tasarımlarla ilişkilidir. Özellikle rijitliği artırmak için yapılan guseli kolon-kiriş bağlantılarında, kullanılması gereken berkitme levhaları bu düğüm noktalarının plastik davranışında etkin bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada; guseli kolon-kiriş birleşim bölgelerinde berkitme levhalarının kullanılmasının, berkitme levhasının yerleşim şeklinin, birleşim bölgesindeki kolon-kiriş en kesitindeki değişimin ve birleşimde kullanılan bulon çapının, düğüm noktasının dayanım ve davranışına olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada bu değişikliklerin birleşim bölgesinin performansına olan etkisini incelemek için; ABAQUS sonlu eleman programı kullanılarak, altı adet kolon-kiriş birleşim modeli geliştirilmiştir. Sonlu eleman modellemesinde guseli kolon-kiriş birleşim bölgesindeki tüm elemanlar 3D katı olarak modellenmiştir. Birleşim bölgesindeki bulonlara gerekli olan öngerme kuvvetleri verildikten sonra 100mm düşey deplasman altında analiz edilmiştir. Yapılan doğrusal olmayan analizler sonucu birleşim bölgelerinde oluşan Von Mises gerilmeleri, plastik şekildeğiştirmeler ve yük-deplasman eğrileri karşılaştırılarak, berkitme levhalarının birleşim bölgesindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre guseli birleşimlerde berkitme levhası birleşimin taşıma gücünü yükseltmektedir. Ayrıca berkitme levhasının sayısından ziyade berkitme levhasının yeri birleşim bölgesindeki performansında çok daha önemli olduğu ortaya çıkmıştır. xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xx xxxx xxx

Anahtar Kelimeler: ABAQUS, Berkitme, Guseli kolon-kiriş birleşimi 


Keywords: