BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tolga SÖYLEMEZOĞLU, Osman ŞİMŞEK, Can DEMİREL
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TRAFİK KAZALARININ ANALİZİ: ANKARA ÖRNEĞİ
 
Son yıllarda, Türkiye’de ulusal bir problem haline gelen trafik kazaları, doğal afetlerden daha fazla sosyal ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu problemi çözebilmek, kayıpları azaltabilmek için yol güvenlik projeleri gerçekleştirilmektedir. Ancak bu projelere ayrılan bütçenin sınırlı olması nedeniyle, bazı pratik ve ekonomik çözüm yöntemlerinin bulunması gereklidir. Bu yöntemlerin en önemlisi, trafik kazalarında tehlikeli kesimler olarak adlandırılan kaza kara noktalarının tespiti ve iyileştirilmesidir. Bu ise kara noktaların belirlenmesi, her bir noktadaki problemin incelenmesi (teşhis), uygun iyileştirmelerin belirlenmesi, etkilerinin tahmin edilmesi, uygulanması ve son olarak izleme sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasında coğrafi bilgi sistemleri kullanımının önemini ortaya koymak ve trafik kazalarının özelliklerinin belirlenmesi ile alınacak önlemler açısından sağlayacağı faydaları irdeleyerek trafik kazalarında ölümlü ve yaralanmalı kazaların azaltılması veya belirli bir sayının altına düşürülmesi için yapılması gerekenlerin tespitidir. İlgili kuruluşlar arasında güvenlik konusundaki bilinçlendirmeyi artırmak, gelecekteki güvenlik çalışmaları açısından gereklidir. Bu amaçla çalışmada, kara noktaların kısa zamanda ve doğru şekilde tespiti, sonuçların yorumlanması ve uygulamaya geçirilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemlerinden yararlanılmıştır. Türkiye trafiğindeki aksaklıkların tespit edilmesinde trafik kaza analizlerinin payı büyük olacaktır. Özellikle kaza kara noktalarını ve kazaya meyilli kesimleri tespit etmek için trafik kaza analizleri yapılmalı, kazaların gerçek nedenleri belirlenmeli ve bu aksaklıkları ortadan kaldıracak gerekli önlemler alınmalıdır

Anahtar Kelimeler: CBS, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Konumsal Bilgi Sistemleri, Kara Nokta, Trafik Kaza Analizi 


Keywords: