BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Samet YILMAZ, Hakan ERDOĞAN
DİKDÖRTGEN KOLON - KİRİŞSİZ BETONARME DÖŞEME BİRLEŞİMLERİNİN ZIMBALAMA GÖÇME DAVRANIŞININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ
 
Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak yapı sektöründe de mimari açıdan beklentiler değişmiştir. Özellikle insanların yoğun şekilde bulunduğu binalar, alışveriş merkezleri, otoparklar vb. yapılarda, yapı alanının daha etkin kullanılabilmesi adına kirişsiz döşeme tercihinin yaygınlaştığı gözlemlenmiştir. Kullanılabilir kat yüksekliğinin artması, işçilik maliyetinin azalması ve yapının inşa süresinin kısalması gibi avantajları sebebiyle kirişsiz döşeme kullanımı ön plana çıkmaktadır. Öte yandan, kirişsiz döşemelerin en önemli dezavantajı ise kolon-döşeme birleşim bölgesindeki kesme dayanımının aşılması sonucu gevrek bir göçme tipi olan zımbalama göçmesinin meydana gelme olasılığıdır. Literatürde, kolon-kirişsiz döşeme birleşimi zımbalama göçme davranışına ait birçok çalışma yer almaktadır. Ancak özellikle dikdörtgen kolon-kirişsiz döşeme birleşimi zımbalama göçme davranışı için yapılan çalışmaların sayısının sınırlı olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada, literatürde yer alan deneysel çalışmalar kapsamında test edilmiş dikdörtgen kolon-kirişsiz döşeme numunelerinin SAP2000 programı yardımıyla modellenmesi hedeflenmiştir. Modellenen numunelerin döşemeleri doğrusal olmayan katmanlı kabuk eleman olarak tanımlanmış ve doğrusal olmayan itme analizi yapılarak davranışları irdelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen yük-dönme eğrileri ve yük-deplasman eğrileri deneysel verilerdeki eğriler ile karşılaştırılmış ve modelleme yaklaşımıyla elde edilen sonuçlarla deneysel sonuçların uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Son olarak, analizlerden elde edilen kesme kapasitesi değerleri, ACI 318-19, Eurocode-2, TS 500 yönetmelikleri, Model Code 2010 (MC2010) ve Kritik Kesme Çatlağı Teorisi (CSCT) yaklaşımları yardımı ile elde edilen kesme kapasite değerleri ile karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Katmanlı Kabuk Eleman, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Zımbalama, İtme Analizi 


Keywords: