BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice YILDIRIM, Latif Gürkan KAYA
DÜNYA’DAN AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI VE GELECEK VİZYONLARI
 
İnsanoğlu ilk yıllarında avcı ve toplayıcı yaşam biçimiyle hayatına başlamıştır. Devamında ilk aletlerin keşfiyle beraber toprak kullanılmaya başlanmış, yerleşik düzene geçilmiş ve yerleşim kültürü ortaya çıkmıştır. Yerleşik düzene geçişte günün imkânlarından faydalanarak yaşam alanları yaratmışlardır. İnsan yaşamının merkez noktalarından biri haline gelen şehirler insanlarla birlikte gelişip büyüyerek günümüze ulaşmıştır. Geçmişten günümüze şehirlerin düzeni de o dönemin sosyal düzeni ve teknolojisiyle farklı evrelerden geçmiştir. Birleşmiş Milletler’in yaptığı son çalışmalara göre dünya nüfusunun yarısı 2014 yılı sonrası kentlerde yaşamaya başlamıştır. Mega kent olarak tanımlanan büyük kentler başta olmak üzere artan nüfus yoğunluğu kentsel sorunların ve hizmet problemlerinin de yaşanmasına neden olmaktadır. Akıllı şehirler kavramı her ülke için farklı gelecek hedefleriyle tanımlanmaktadır. Yapay zekanın şehir yaşamına entegre edilmesiyle enerjinin daha verimli kullanılması, fosil yakıtların kullanımının azaltılması, atıkların enerji zincirine dahil edilmesi, trafiğin kontrol edilebilir ve düzenli hale getirilmesi, karbon emisyon oranlarının düşürülmesi akıllı şehirleşmede temel hedefler olmuştur. Bu çalışmada, akıllı şehir kavramının literatür incelemesi yapılarak Dünya’dan Amsterdam, Kopenhag, Singapur ve Dubai incelenmiştir. En başarılı akıllı proje ve uygulamalar üzerinden şehirlerin akıllı olma yolunda uyguladıkları çalışmalar ve gelecek vizyonları ele alınmıştır. Bu sayede Türkiye kentlerinin günümüz koşullarından geleceğin teknolojisini kullanabilir hale geleceği ve kentsel problemleri minimuma düşürerek yeni planlama ve tasarım yaklaşımlarıyla akıllı kent olma yolunda yapılması gerekenler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı şehir, Sürdürülebilir şehir, Teknoloji, Amsterdam, Kopenhag, Singapur, Dubai 


Keywords: