BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Leila AKBARISHAHABI
EKOLOJİK KENT MOBİLYALARINDA EKO-TASARIM İLKELERİ
 
Günümüzde, teknolojik gelişmeler ve nüfus artışı sonucunda, ekolojik çevre zarar görmekte ve doğal kaynakların sınırsız ve bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi, ekosistem hizmetlerinin sürekliliğini tehlikeye atmaktadır. Bu sorunlar, insanları doğadan ayrı ve ondan üstün gören modern kent planlama ve tasarım paradigmasından kaynaklanmaktadır. Son yıllarda, bu sorunların çözümlenmesine yönelik, kentsel planlama ve tasarım sürecinde, sürdürülebilir gelişme kavramı gündeme gelmiştir. Sürdürebilirlik sosyal, ekonomik ve çevresel olmak üzere üç önemli bileşenden oluşmaktadır. Sürdürülebilir gelişmenin en önemli boyutu doğal kaynak kullanımı ve çevresel yönetim olarak tanımlanabilmektedir. Bu bağlamda, ekolojik kent olgusu öne çıkmaktadır. Ekolojik kentlerdeki planlama ve tasarım yaklaşımlarının amacı, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, doğayı ve doğal varlıkları sömürmeden, insan ekosistemi ile doğal ekosistem arasındaki dengeyi sağlamaktır. Dünyada, ekolojik kentlerde birçok tasarım yaklaşımları önerilmiş ve uygulanmıştır. Kent mobilyaları, ekolojik kent yapısının önemli bir parçasıdır. Bu çalışmada, ekolojik kent mobilyalarının tasarımında, daha dengeli bir insan-çevre ilişkisine dayanan, peyzajın önemini vurgulayan ve kentleri dinamik sosyo-ekolojik sistemler olarak kavrayan yaklaşımlar önerilmektedir. Çalışmada, “Ekolojik kent” kavramı detaylı olarak incelenmiş ve bu kentlerin ilke ve hedefleri açıklanmıştır. Daha sonra, ekolojik anlayışla tasarlanan kent mobilyaları kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. İçerik analizi sonucunda uygulanan eko-tasarım örnekleri bir araya getirilmiş ve ekolojik kent mobilyalarının tasarımı için öneriler geliştirilmiştir. Çalışmada, kentsel mobilyaların tasarım ilkeleri ekolojik, işlevsellik, verimlilik, dayanıklılık, sadelik ve esneklik olmak üzere altı ilke üzerinden tanımlanmış ve örnekler ile somutlaştırılmıştır. Sonuç olarak, kent mobilyalarının tasarımında ekolojik tasarım ilkelerinin tanımlanması, kentlerin sürdürülebilir gelişmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Ekolojik kent, Kent mobilyaları, Eko-tasarım ilkeleri 


Keywords: