BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sertaç KARSAN ERBAŞ, Togan TONG
ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN KODLAMA ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
 
Enerji verimliliği her disiplin için önem verilmesi gereken bir kavramdır. Yapı sektörü kaynak tüketiminde oldukça büyük bir paya sahiptir ve yapı tasarımında, nüfusa bağlı olarak artan enerji tüketimi ve karbon miktarındaki artış enerji verimliliğini gerekli kılmaktadır. Yapılar için öncelikli amaç ısı kayıplarının en aza indirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynak kullanımının en üst düzeye çıkarılmasıdır. Bir yapının bulunduğu yerdeki iklim şartlarına uyum sağlaması ve bu şartlara göre parametre düzenlemelerinin yapılması beklenmektedir. Bütün parametrelerin bir araya getirilmesi ve bütün sürecin yönetimi için bilgisayar teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu düzenlemeler bilgisayar donanım teknolojileri ve buna bağlı olarak yazılım alanındaki gelişmelere paralel olarak farklı yöntemlerle yapılabilmektedir. Sayısal ortamda, bir yapı için enerji modeli oluşturarak verimlilik analizlerini yapan yazılımlar mevcuttur. Bu yazılımların bazıları model oluştururken analizleri de eş zamanlı olarak yapabilmekte bazıları ise mevcut modeli kullanarak sadece analiz yapabilmektedir. Giriş verilerine ve belirlenen parametre değerlerine göre işlem yapan algoritmalar üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır. Bu algoritmaların çalışabilmesi için belirlenecek giriş verilerinin ve parametrelerinin her ülkeye özel bina yapım yönetmelikleri ve standartları ile uyumlu olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye 2. Gün Bölgesi iklim şartlarında geçerli bir sistem destek algoritması kurgulanmıştır. Enerji kaynağı parametresi olarak ise güneş kullanılmıştır. Algoritma kurgulanırken akış diyagramlarından yararlanılmıştır. Akış diyagramlarına göre betik dil yardımı ile kod yazılarak yerel ve web sunucular üzerinden çalışan bir model önerisi geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kodlama, enerji verimliliği, algoritma 


Keywords: