BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ÜNLÜSOY, Ahmet ÇELEBİ
FABRİKA BOYUTUNDA ÇEVRESEL ANALİZLER VE RİSK DEĞERLENDİRMELERİ
 
Fabrika tarz ve boyutunda İş yerlerindeki çalışma koşullarında veya yeni bir projede çevre açısından tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, tespit edilen risklerin ortadan kaldırılması, ortadan kaldırılamıyor ise tehlike derecesinin düşürülmesi için gerekli aksiyonların alınması için çevre boyut analizleri yapılmaktadır. Üretim tesislerinde çevre boyutlarının belirlenmesi esnasında, doğrudan ve dolaylı olarak kontrol edilebilecek ve çevre üzerinde etki yaratması muhtemel tüm gerçek ve potansiyel çevresel faktörler ele alınmalıdır. Yapılan faaliyetlerin geçmişte ve mevcut durumda çevre üzerinde meydana getirdiği etkilerin yansıra gelecekte ortaya çıkması muhtemel etkilerde göz önüne alınır. Belirlenen çevresel boyutlar doğrultusunda tüm üretim faaliyetleri için girdi/çıktıları gösteren çevre etkileşim şeması oluşturulur. Çevre etkileşim şeması ve çevre yönetim sistemi yaşam döngüsünde tanımlanan faaliyetlerin çevre boyutları ve çevre etkilerinden yararlanılarak çevre boyutları değerlendirilir. Bu çalışmada ilaç sektörüne ait bir fabrikada çevresel tehlikelerin ve bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin neler olduğu örneklenmiştir. Çevre mevzuatına ilişkin hukuki ve diğer şartlar, kaza ve olay kayıtları, olağandışı durum raporları, iç tetkik sonuçları, proses akım şemaları, alınmış mevcut önlemler, çalışanlar ve diğer ilgili taraflardan alınmış tavsiyeler ve bildirimler, malzeme envanterleri (hammadde, ürün, kimyasallar, atıklar vb.) gibi girdiler dikkate alınarak ürün, faaliyet ve hizmetlerden kaynaklanan çevre boyutlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi anlatılmaktadır. Özellikle fabrikalarda oluşabilecek çevresel risklerin kantitatif olarak ortaya konulması önem arz etmekte ve sıkı bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Risk değerlendirmesi, Çevresel analizler, Boyutlandırma, Yönetim 


Keywords: