BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Figen GÜNDÜZ, Mikail OLAM, Hüseyin KARACA
FINDIK KABUĞUNUN SIVILAŞTIRILMASINDA PARTİKÜL BOYUTUNUN TOPLAM DÖNÜŞÜM VE SIVI VERİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Günümüzde enerji kaynağı ve kimyasal hammadde üretiminde çoğunlukla kömür, petrol ve doğal gaz kullanılmaktadır. Hem endüstriyel hem de evsel kullanımı ile doğru orantılı olarak petrol, doğal gaz ve kömür rezervlerinin önümüzdeki birkaç yüzyılda önemli ölçüde azalacağı öngörülmektedir. Fosil kaynakların kullanımı sonucu hava kirliliği ve iklim değişikliği gibi çevresel faktörler oluşmaktadır. Bundan dolayı, tüm dünyada atmosfere karbondioksit salınımı daha az olan, fosil kaynaklara alternatif ve daha çevreci enerji kaynakları kullanılmalıdır. Petrol ve doğal gaz rezervlerinin ekonomik kullanma süreleri dikkate alındığında çok yakın bir gelecekte bir petrol krizinin daha yaşanmaması için, biyokütle rezervlerinin petrole eşdeğer yakıtlara dönüştürülmesi bir zorunluluktur. Bu kapsamda biyokütle olarak fındığın büyük kısmı kabuksuz olarak satılırken, fındık kabuğu ise çoğunlukla yakacak olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda fındık kabuğu endüstride farklı alanlarda kimyasal hammadde olarak da kullanılmaya başlanılmıştır. Fındık kabuğu atıkları kullanılarak doğrudan sıvılaştırma yöntemi ile petrole alternatif bir sıvı yakıt üretimi araştırılmıştır. Bu çalışmada, fındık kabuğu, partikül boyutu 0.25-1.5 mm, reaksiyon sıcaklığı 390°C, reaksiyon süresi 60 dk, katı/çözücü oranı 1/3 ve başlangıç basıncı 20 bar parametreleri kullanılarak kesikli bir reaktörde sıvılaştırıma işlemi gerçekleştirilmiştir. Hammadde ve deney sonrası oluşan katı ürünlerin kısa ve elementel analizleri yapılmış, sıvılaşma ürünleri ise fraksiyonlarına ayrılmıştır. 0.25, 0.75 ve 1.5 mm parçacık boyutları için toplam dönüşüm yaklaşık olarak %92’ iken en fazla yağ+gaz verimi %69.7 olarak bulunmuştur. Toplam dönüşümü çok yüksek olan fındık kabuğu alternatif bir yakıt olmaya adaydır.

Anahtar Kelimeler: Fındık Kabuğu, Biyokütle, Tanecik Boyutu, Sıvılaştırma, Sıvılaştırma Verimi, Karakterizasyon 


Keywords: