BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berna SARAÇOĞLU KAYA
FİNE KİNNEY VE L TİPİ MATRİS METOTLARI İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMA RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarının amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. İş kazaları ile meslek hastalıklarının neden oldukları kayıpları en aza indirmek amacıyla, bilimsel araştırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin saptanması ve uygulanması doğrultusundaki çalışmalar kısaca “iş güvenliği” terimi olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization - WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization - ILO) iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunda son derece önemli çalışmalar yapmaktadır. ILO istatistiklerine göre her yıl yaklaşık 317 milyon iş kazası olmakta ve 2,3 milyon çalışan hayatını bu nedenden kaybetmektedir. Avrupa Birliği (AB) yeni yaklaşım direktiflerine uygun olarak yapılandırılan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatımız iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde sorumlulukları ve yetkiyi işverene vermektedir. İşverenlerin sorumluluk ve yetkilerinin gereklerini sağlamak ancak doğru ve yetkin bir risk değerlendirmesi ile mümkündür. Günümüzde kullanılmakta olan 150’den fazla risk değerlendirme metodunun olduğundan söz edilmektedir. Bu metodlar içerisinde en sık kullanılanlardan ikisi, nicel metodlar olan Matris ve Fine Kinney metodudur. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında plastik üretim tesisi içerisinde saha çalışmaları esas alınarak yüksekte çalışma risk analizlerinin yapılması ve risk skorlarının belirlenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kavramlarla birlikte, risk analizinin ulusal ve uluslararası mevzuatta ve standartlarda geçen farklı tanımları ortaya konulmuştur. Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk analizi ve değerlendirmesi çalışmalarında işletmelerin kullandığı ve literatürde yer alan farklı yöntemlerin detayları açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Matris Metodu, Fine Kinney Metodu, Yüksekte çalışma 


Keywords: