BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oktay ADIYAMAN, Zülküf DEMİR
İKİNCİL DÖNEL EKSENLİ TAŞLAMA METODUNDA (GMASRA) YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ SONUÇLARININ REGRESYON OLARAK MODELLENMESİ
 
“Geliştirilmiş İkincil Eksene Sahip Taşlama Mekanizması” (GMASRA) farklı bir düzlem yüzey taşlama metoduna sahip yeni geliştirilmiş bir düzlem yüzey taşlama metodudur. Bu yöntemde taş, kendi ekseni etrafında dönme hareketine ek olarak freze tezgâhının fener milinin ekseni etrafında da ikinci bir dönme hareketi yapmaktadır. Talaşlı işleme operasyonlarının kalitesi işlem sonunda elde edilen yüzey kalitesi kriterine göre değerlendirilmektedir. İkinci dönel eksenli taşlama operasyonu da kendi alanında geliştirilmiş yeni bir yöntem olduğundan, yüzey kalitesine etkisinin araştırılması önem arz etmektedir. Bu nedenle, yüzey pürüzlülüğü (Ra) üzerine seçilen taşlama parametrelerinin etkisinin ve etki değerlerinin belirlenmesi araştırmacılar için önemli bir konudur. Bu çalışmada GMASRA metodunda Ra üzerine taşlama parametrelerinin etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle 5 farklı taşlama taşı cinsi, 3 farklı talaş derinliği, 2 farklı yanal kayma miktarı ve 3 farklı fener mili devri seçilmiştir. Tüm bu parametrelere göre elde edilen Ra değerleri ölçülmüştür. Deney sonuçlarından, tahmini Ra modeli için regresyon modeli elde edilmiştir ve yapılan ANOVA analizi ile de her parametrenin model üzerindeki etkinliği ölçülmüştür. Bu çalışmada yüksek bir güvenilirlik katsayısı (%92,7) elde edilmiş ve fener mili devir sayısı, talaş derinliği, yanal kayma miktarı ve talaş derinliğinin elde edilen model üzerindeki etki değeri sırasıyla hesaplanmıştır. Ayrıca bu çalışmada seçilen her bir parametrenin yüzey kalitesine etkileri, ANOVA ve GMASRA analiz metotları yardımıyla deneysel çalışma yapılmadan da yaklaşık olarak tahmin edilebilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Taşlama, Yüzey Pürüzlülüğü, Regresyon Analizi 


Keywords: