BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Atıl KURT, Olcay GENÇ, Ercan ERDİŞ
İNŞAAT ENDÜSTRİSİ ÖZELİNDE DOĞADAN İLHAM ALAN EKO-ENDÜSTRİYEL PARK TASARIMI: LOKASYON OPTİMİZASYONU
 
Kapalı döngü endüstriyel ağların başarılı bir şekilde uygulanması, hızla büyüyen bir nüfusun taleplerini karşılamak için gerekli olan iki temel faktörü; çevreyi korurken aynı zamanda ekonomik büyümeyi mümkün kılacaktır. Daha verimli ve sürdürülebilir endüstriyel süreçlerle üretimi arttırmak, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için yan ürünlerin/atıkların tamamen yeniden kullanılmasına bağlıdır. Endüstriyel simbiyoz temel olarak, bir firma tarafından üretilen atıklar, diğer firmalar tarafından üretim girdilerinin yerini almak için veya yeni ürünler üretmek için kullanılabilir prensibine dayanır. Bu prensibe göre firmalar, girdileri atıklarla değiştirerek, üretim verimliliğini arttırmak ve aynı zamanda çevresel ve sosyal faydalar yaratmak için ekonomik avantajlar elde edebilirler. Endüstriyel simbiyozun temel amacı; insan üretiminin ve tüketiminin tüm alanlarında doğrusal sistemden kapalı döngü sisteme geçmektir. Doğrusal sistemde üret-tüket-at prensibi benimsenmişken, kapalı döngü sistemde atık tekrar üretim prosesine sokularak böylece hammadde ve kaynağa bağımlılık azaltılmış, çevreye verilen zarar minimuma indirgenmiş olur. Endüstriyel simbiyozda birbiri ile atık alış-verişi yapabilecek sektörlerinin tespiti kadar bunların bir alanda ne şekilde konumlandırılacağı da önem arz etmektedir. Bu çalışmada, rastgele kapasiteli inşaat eko-parkı optimizasyonu ve tam kapasiteli inşaat eko-parkı optimizasyonu sonucu elde edilen sektörlerin, aralarındaki simbiyotik ilişki özelliklerine göre bir alanda ne şekilde konumlandırılabileceği bir optimizasyon çalışması ile irdelenmiştir. Belirlenen amaç ve kısıtlar doğrultusunda bir matematik model oluşturulmuş ve Microsoft Visual Studio kullanılarak çalıştırılmıştır. Optimizasyon sonucunda istenen optimum değerler elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyomimikri, Endüstriyel simbiyoz, Eko-endüstriyel parklar 


Keywords: