BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alican KUTKAN, Şenay ATABAY
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MOBBING’İN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA ETKİLERİ
 
Türkçe’deki anlamı bezdiri olan ve işyerinde psikolojik şiddet anlamına gelen mobbing, 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Dünya’da giderek yaygınlaşmaktadır. Bir çalışanın makam, mevkii fark etmeksizin hedef olarak seçtiği kişiye karşı uyguladığı baskı ve hem psikolojik hem de fiziksel şiddet unsurları ne yazık ki ülkemizde de karşılaşılan bir durumdur. Ancak, bu konuda pek çok çalışmalar yapılmasına rağmen, çok yönlü ve karmaşık bir konu olmasından dolayı bugüne kadar rasyonel çözümler üretilememiştir. Ayrıca, bu konunun çalışanlar tarafından bilinmemesi ve bilinse dahi göz ardı edilmesi çözüm bulma konusundaki zorluğun başka sebepleridir. Oysa ki, işyerinde sistematik olarak mobbing’e maruz kalan bir kişi bir daha çalışamayacak düzeyde mesleki hastalığa yakalanabilmekte veya şantiyede çalışan biriyse hayatına mâl olabilecek iş kazası da geçirebilmektedir. Bu çalışmada, hayati bir öneme sahip olan bu güncel konuyu tüm yönleriyle irdelerken, inşaat sektöründe çalışanlara yönelik geniş kapsamlı bir anket uygulaması da yapılmıştır. Online sistem üzerinden yöneltilen ankete, inşaat sektöründe ağırlıklı olarak teknik personel veya yönetici pozisyonunda çalışan 169 kişi katılmıştır. Üç aşamadan oluşan ankette öncelikle katılımcının genel bilgileri yer almaktadır. Daha sonra ise mobbing’e maruziyet ile ilgili çeşitli sorular yöneltilmiş ve son bölümde sadece bu duruma maruz kaldığını düşünenlere yönelik sorular hazırlanmıştır. Bulgular, istatistik programı SPSS vasıtasıyla bilimsel metotlarla analiz edilmiş ve inşaat sektöründeki mobbing geniş bir bakış açısıyla irdelenerek elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde iş hayatındaki mobbing tehlikesine karşı alınan yasal önlemlerin ülkemizde de yer alabilmesi ve çalışanların daha bilinçli olması adına bu çalışmanın önemli bir yere sahip olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, Mobbing, İş Güvenliği, İş Sağlığı, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları 


Keywords: