BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU, Abdullah Engin ÖZÇELİK
İZMİR İLİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKALARININ TARIMSAL POTANSİYELİ
 
Bilgi toplumuna geçişteki en büyük etmen teknolojidir. Teknolojinin rekabet unsurları ise enerji, bilgi ve hıza dayanmaktadır. Bilgiyi en beğenilen benzersiz bir biçime dönüştürüp teknoloji aracılığı ile en hızlı sürede beğeniciye sunabilen rekabetçi bir dünyada, enerji açısından dışa bağımlılığı en az olan ülkeler ekonomik olarak gelişmişliklerini yaşamlarına refah olarak aktarabilmektedirler.Yenilenebilir enerji kaynakları rüzgâr, güneş, biyokütle, dalga, hidroelektrik, jeotermal enerji vs.- çevremizde doğal haliyle mevcut olup, sürekli akış halinde bulunan enerji türleridir. Fosil yakıtlar gibi sınırlı bir rezerve sahip olmadıkları için insanoğlu var olduğu müddetçe hizmet verebilirler. Küresel ısınmaya katkıda bulunmazlar ve karbon kökenli olmadıklarından çevreyi kirleten atıkları ya hiç yoktur, ya da en az seviyededir. Buna benzer daha birçok avantajlarına rağmen nispeten yüksek maliyeti yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeldir. Günümüzde tüm dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde, çeşitli teşvikler ve örnek projeler yolu ile yenilenebilir enerjilerin kullanımını yaygınlaştırılmaya ve toplumda bir farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Böylece yenilenebilir enerji sektörü pazarının gelişmesi sağlanarak maliyetlerin arz-talep ilişkisi içerisinde düşmesi beklenmektedir. Artan enerji maliyetleri, birçok alanda yenilenebilir enerjileri daha ekonomik ve dolayısıyla tercih edilebilir olmasını sağlamaktadır.Ülkemizin üçüncü büyük kenti olan İzmir önemli yenilenebilir enerji kaynaklarına sahiptir. Uygulanan yanlış kentsel politikalar, 1960'lı yıllardan sonra artan iç göçe bağlı olarak yaşanan hızlı kentleşme ve çevre sorunları İzmir kentinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını önemli ve öncelikli bir hale getirmiştir. Bu araştırmanın amacı, İzmir'deki mevcut yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini ilçeler bazında analitik bir yöntemle irdelemek ve mevcut potansiyelin yerleşimler bazında kentleşme politikalarında ne derece değerlendirildiğini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Küresel ısınma, Tarım 


Keywords: