BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Samet US, Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN
KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM YAKLAŞIMLARI
 
Göçler, sanayi devrimi, sonrasında yaşanan teknolojik gelişmeler, hızlı kentleşme ve nüfus artışı ile birlikte kentler giderek sağlıksız mekanlara dönüşmüş değişimlere uğramıştır. Bu değişimler ile birlikte ülkemizde ve dünyada bazı kentlerde gecekondu alanına dönüşmüş sağlıksız yaşam alanlarını görmek mümkün olmuştur. Kentlerdeki yaşam kalitesini etkileyen, kentlerdeki ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullara kalıcı çözümler bulmayı amaçlayan kentsel dönüşüm kavramı dünyada ve ülkemizde giderek önem kazanmış ve buna paralel olarak kentsel dönüşüm müdahaleleri artmaya başlamıştır. Kentsel dönüşüm yaklaşımı sadece yapısal karakterin dönüşmesi olarak düşünülemez. Kentin fiziksel, sosyal ve kültürel özellikleri ile bir bütün halinde olan kentin peyzaj yapısı da ele alınmalıdır. Fiziksel çevrenin iyileştirilmesi, yaşanılabilir kentsel alanların yaratılması, yerel kültüre ait değerlerin tekrar ortaya çıkması, açık yeşil alanların arttırılması, yerel ekonominin canlanması ile dönüşüm bir bütün olarak ele alınmalıdır. Burada kentlerdeki yaşam kalitesini arttıran açık yeşil alanlar desteklenmelidir. Bu düşünce ile birlikte açık yeşil alanların gelişimini destekleyen kentsel dönüşüm projeleri fikirleri ön plana çıkmaktadır. Yapılan kentsel dönüşüm projelerinde kentsel peyzaj planlama ve tasarım süreci bir bütün halinde düşünülmelidir. Bu çalışma ile amaç, kentsel dönüşüm alanlarındaki peyzaj planlama ve tasarım yaklaşımlarını belirlemektir. Bu doğrultuda ülkemizde ve dünya da yapılmış kentsel dönüşüm projelerinde peyzaj planlama ve tasarım süreçleri ortaya koyularak, sonuçları değerlendirilecektir. Geliştirilecek farklı kentsel dönüşüm projelerine altlık oluşturacak peyzaj planlama ve tasarım yaklaşımları ortaya koyulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Peyzaj, Planlama, Tasarım 


Keywords: