BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mine KOÇİ, Alev ERARSLAN
KENTSEL MEKANLARDA YEŞİL ALANLARIN İŞLEVLERİ
 
18. yy da İngiltere de ortaya çıkmış olan sanayi devrimi hayatımızda birçok alanda değişikliklere yol açmıştır. Bu değişikliklerin en kapsamlı olanlarından biri yaşayış şekillerimiz olmuştur. Toplumlar kır yaşamından ayrılarak kentlere doğru yoğun bir göç başlatmışlardır. Bu değişim kentlerin kalabalıklaşarak farklılaşmasına sebep olmuştur. Yoğun nüfusların bir anda göç etmesinden dolayı çarpık kentleşmeler sanayi devriminin yaşandığı neredeyse tüm şehirlerde bir sorun haline gelmiştir. Kentlerde ki yoğun nüfusun ihtiyaçlarına yetemeyen yerleşmeler yeşil alanlara kadar sıçramış bu da kentsel yaşam kalitesini düşürmüştür. Kentsel yaşam kalitesi kentlinin refahını ve konfor düzeyini gösteren bir kavramdır. Bu kavram günümüz kentlisi için giderek önemini arttıran bir olgu haline gelmektedir. Değişen ve gelişen kentlerde kentsel yaşam kalitesi, bireyin çevresinden aldığı hazla paraleldir. Bu kapsamda yeşil alanlar kent parçalarında ki yaşam kalitesinin artmasında önemli bir ölçüt olarak kabul görmektedir. Yapılan birçok araştırma da yeşil alanların kentli ve kent yaşamında ki önemi ortaya koyulmuştur. Yeşil alanların bireyleri hem psikolojik hem de fizyolojik olarak olumlu şekillerde etkilediği saptanmıştır. Yeşil alanların birey üzerinde ki olumlu etkileri dışında ekonomik, ekolojik ve sosyal olarak da olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında yeşil alanların sıralanan olumlu etkileri daha önceden yapılmış olan çalışmalar taranarak analiz edilecektir. Çalışmaya başlarken yöntem olarak literatür taraması yapılmıştır. Konuyu içeren süreli yayınlarda ki yerli ve yabancı makaleler, kitaplar ve dergiler taranmıştır. Sonuç olarak yeşil alanların kentsel yaşam kalitesinde ki önemi ve olumlu işlevleri saptanmıştır. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın İstanbul Aydın Üniversitesi Yüksek Lisans mezuniyet şartı amacı ile gerçekleştirilmiştir. ORCID ID: 0000-0003-1762-3522)

Anahtar Kelimeler: Yeşil Alan, Kentsel Yaşam Kalitesi, Yeşil Alanların İşlevleri 


Keywords: