BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice ŞEKER
MİMARİDE YEŞİL İNOVASYON YAKLAŞIMI
 
18ci yüzyıl sanayi devrimiyle birlikte üretim ve fabrikasyonun artması, enerji ihtiyacının gün yüzüne çıkmasına sebep olmuştur. Küreselleşen dünyada üretim, rekabet ve inovasyon kavramlarıyla beraber sürekli bir pazar arayışı söz konusudur. Bu arayış sınırsız üretim ve çılgın tüketim toplumunun çevreye verdiği tahribat ve bu tahribatın onarılması için ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı neticesinde tüm alanları etkilemiştir. Çevresel sorunların en başında gelen CO2 miktarının artması ve sera gazı salınımının yoğunlaşmasında çarpık kentleşme, endüstriyel atıklar, sanayileşme, orman tahribatı, yenilenemeyen enerji kaynaklarının fazlaca kullanımı nedenler arasındadır. Mimaride yeşil binalar konusu, kendi kendine yetebilme anlayışı ile ekolojik yapılar, akıllı evler , hareketli ve akıllı cepheler , enerji ve suda etkinlik gibi pek çok kavramla karşımıza çıkmaktadır. Mimarlık günümüzde, elektrik, makine, bilgisayar, malzeme, jeoloji gibi çok boyutlu mühendislik dallarından faydalanarak teknolojik gelişmelerle, çevreye duyarlı, multidisipliner yaklaşımlı bütünleşik bir tasarım örüntüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mimarlar mevcut yapılaşmada düşük enerji tüketimi ve düşük karbon salınımı yapan binalar tasarlamış olsa da artık öncelikli hedef hiç tüketmeyen ve zararlı salınımı yapmayan yapılar üretmek olmuştur. Mimari tasarımda proaktif planlama sayesinde su tasarrufu, ısıtma ve soğutma için enerji tasarrufu, iç hava kalitesinin artırılması ve atık yönetiminin kontrolü gibi yenilikçi yaklaşımların daha tasarım aşamasında mimari, çevresel ve inovatif boyutta değerlendirilmesi çalışmamızın esasını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Yeşil Mimari, Ekolojik Yapılar, Sıfır Enerji Mimarlığı, Yeşil İnovasyon, Değer İnovasyonu 


Keywords: