BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa TEKBAŞ
MMIC MİKRODALGA YÜKSELTECİNİN GÜÇ VERİMLİLİĞİNİN DENEYSEL YÖNTEMLE ARTIRILMASI
 
MMIC tabanlı katı hal mikrodalga elemanlarıın kullanımı gittikçe artmaktadır. Yarıiletken malzeme teknolojilerindeki gelişmeler ile yüksek frekansta ve yüksek güçte MMIC tabanlı devre elemanları üretilmeye başlamıştır. Güç yükselteçleri gibi orta ve yüksek güçlü MMIC ler için ısı gürültü ve güç verimi değerleri önemli hale gelmektedir. MMIC güç yükselteçlerinde olabildiğince fazla çıkış gücü istenmesi ile birlikte yükseltecin verimli olması da gerekmektedir. Çünkü çıkışa aktarılmayan güç ısı ve gürültü olarak MMIC üzerinde kalmaktadır ve yükselteci olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle güç verimli yükselteçler için yapılan hesaplama ve benzetim çalışmalarında elde edilen değerlerin deneysel olarak üretilip ölçülerek doğrulanması gerekmektedir. MMIC üretimi pahalı ve uzun bir işlem olduğu için üretilecek MMIC nin en verimli olması beklenir. Bu nedenle benzetim sonuçlarına göre deneysel çalışmada kullanılacak parametreler Taguchi yöntemi kullanılarak hızlı ve etkin olarak belirlenebilir. MMIC üzerince güç verimliliğini etkileyen elemanların benzetim sonuçlarına göre olabilecekleri en iyi değerler belirlenir ve bu değerler Taguchi haritasına yerleştirilerek en uygun sonuç bulunabilir Böylece ilk üretimde en uygun değerli MMIC üretilerek maliyet ve zamandan kazanılır. Bu çalışma ile deneysel yöntemler kullanılarak tekrar benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiş olup MMIC güç verimliliğinde iyileştirme sağlanmıştır. Çalışma öncesi %32 olan güç verimliliği deneysel çalışma sonrası elde edilen değerler ile birlikte %48 e çıkarılmıştır. Bu değer MMIC tabanlı yüksek güçlü güç yükselteçleri için oldukça iyi bir değerdir. Üretim öncesi tekrar deneysel yöntemlere göre benzetim çalışması yapılması üretim parametrelerinin belirlenmesinde zaman ve maliyet olarak da kazanç sağlamıştır. Sonuçların üretim sonrası da değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: MMIC, Güç Verimliliği, Taguchi 


Keywords: