BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Efe Haşim SEZEN, Füsun ÇİZMECİ YÖREŞ
MODERN İNŞA YÖNTEMLERİNİN KONUT PİYASASINDAKİ YERİ
 
Neoliberal politikaların etkisi ile gayrimenkul yatırımları, tüm dünyada ve ülkemizde en karlı sermaye birikim araçlarından biri haline gelmiştir. Kamu politikalarının inşaata dayalı büyüme hedefleri, buna bağlı olarak özel sektörün aldığı teşvikler İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte gayrimenkul yatırımlarının hacmini arttırmıştır. Mevcut kent dokusunu değiştiren bu yatırımlar içerisinde konut yerleşmeleri geniş yer tutmaktadır. Konutlar ağırlıklı olarak üst-orta gelir grubuna yönelik üretilirken, orta ve alt gelir gruplarına yönelik konut arzı sınırlıdır. Kısıtlı konut arzının yanı sıra salgın sürecinin etkisiyle yaşanan işsizlik, gelirlerin azalması, yüksek enflasyon gibi sorunlar orta ve alt gelir grubunun konut ödeme gücünü azaltmaktadır. Konutların ödenebilirliği genel anlamda bir hanenin konut harcamalarının geliri üzerinde yarattığı yük ile değerlendirilmektedir. Devletlerin konut ödenebilirliğini arttırmak amacıyla uyguladığı arz yönlü temel müdahale sosyal konut yerleşmelerinin oluşturulmasıdır. Bazı ülkelerde son yıllarda ödenebilir konut arzını arttırmak için Modern İnşa Yöntemlerinden yararlanıldığı görülmektedir. Modern İnşa Yöntemleri, konut üretiminde geleneksel tekniklere oranla daha hızlı, düşük maliyetli, sürdürülebilir bir alternatif olarak görülmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ile konut üretiminde sıklıkla başvurulan Modern İnşa Yöntemleri; 2 ve 3 boyutlu modüler yapı elemanlarını, 3 boyutlu baskı ile üretilen konutları ve çoğunlukla proje sahasının dışında gerçekleşen yapı üretimini içermektedir. Bu çalışmanın amacı Modern İnşa Yöntemlerinin konut üretimine nasıl bir katkı sağladığını araştırmak ve bu yöntemlerin Türkiye’deki uygulanabilirliğini sorgulamaktır. Çalışma kapsamında detaylı bir literatür taraması yapılarak dünyada farklı konut piyasalarının ödenebilir konut konusunda yaşadığı sorunlar ve Modern İnşa Yöntemleri uygulamaları ile geliştirilen çözümler analiz edilmiş, analiz sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda Türkiye’de ödenebilir konut uygulamalarına ilişkin bir yol haritası çizilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ödenebilir Konut, Modern İnşa Yöntemleri, Sosyal Konut Üretimi, Konut Politikaları 


Keywords: