BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yeliz GÖGEBAKAN
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM YAPILARINDAKİ KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÖRNEĞİ
 
Ülkelerin kalkınmasında oldukça önemli bir konu olan eğitim; politik, ekonomik ve toplum gelişmeleri de etkileme potansiyeline sahip olduğundan öncelikli olarak ele alınması gereken bir alandır. Okul öncesi eğitim ise aile dışındaki eğitimin ilk adımı olduğu için en önemli dönemlerinden biridir. Okul öncesi eğitimden yüksek derecede verim alınabilmesi programa, personele, uygulanan yöntem ve tekniklere bağlı olduğu kadar kurumların fiziksel koşullarına da büyük ölçüde bağlıdır. Eğitimde, sistemle birlikte sistemi uygulayabilecek fiziksel şartlarının da önemi ve katkısı büyüktür. Çocuklara eğitimi için hazırlanacak olan ortam, onların her yöndeki gelişmesine uygun olmalıdır. Bu çalışmada, okul öncesi eğitim kurumlarından seçilmiş bir örneklemde, var olan fiziksel/mekânsal koşulların, çocukların gelişim özelliklerine uyup uymadığı araştırılmıştır. Bu amaçla, Çukurova Üniversitesi okul öncesi eğitim kurumunda, okul binasının yeri/yapısı, iç mekân özellikleri, bahçe/dış mekân özellikleri ve güvenliğine ilişkin olarak, nitel araştırma yöntemlerinden “gözlem” ve “proje incelemesi” yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırma kapsamında okulöncesi eğitim yapılarındaki kullanıcı gereksinimleri, eğitim yapılarındaki uygun çevre şartları ve genel özellikleri ile incelenmiş, bu kapsamda Çukurova Üniversitesi Anaokulu’nun kullanıcı gereksinimleri açısından uygunluğu araştırılmıştır. Sonuç olarak içinde bulunduğu kampüs alanı ve doğal çevre ile uyumlu bir okul öncesi eğitim yapısı olan çalışma alanından okul öncesi eğitim yapılarında, çocukların fiziksel özelliklerine uygun çevre şartları yaratılması için veriler elde edilmiş ve Çukurova Üniversitesi Anaokulu özelinde önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Kullanıcı Gereksinmeleri, Çukurova Üniversitesi 


Keywords: