BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine Merve MÜDERRİSOĞLU
PENCERE SİSTEMLERİNDE GÖRÜLEN BOZULMALARIN TESPİTİNDE KULLANILAN YERİNDE TAHRİBATSIZ TEŞHİS YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
 
Yapılar inşa edilmeye başladığı andan itibaren yapı parçaları bozulmaya başlar. Günümüzde yapı sistemlerinin ve yapı malzemelerinin artan karmaşıklığında bozulmaların zamanında doğru teşhis edilmesi yapının servis süresince etkin kullanılması ve kaynak korunumu sürdürülebilir mimarlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Yapı sektöründe sürdürülebilir mimarlık anlayışı ile mevcut binaların enerji tüketiminin, çevreye verilen zararların ve yapının kullanım maliyetinin azaltılması, kaynakların etkin kullanımı gibi faaliyetler amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda mevcut bina cephe sistemlerinde ve elemanlarında yapılan iyileştirme müdahaleleri ile enerji tüketim miktarının ve binaların kullanım maliyetinin azaltılması sağlanabilecektir. Çalışma kapsamında cephe sistemlerin en önemli bileşenlerinden olan pencere sistemlerin iyileştirilmesi sürecinde bozulmaların ve performans kayıplarının tespitinde kullanılacak yerinde tahribatsız teşhis yöntemleri araştırılmıştır. Pencere sistemlerinde oluşan bozulmaların teşhisi için kullanılan yerinde tahribatsız teşhis yöntemleri; görsel teşhis yöntemleri, su sızıntı tespit yöntemleri, basınç farkı kullanılan yöntemler, elektrik sistemli yöntemler, akustik teşhis yöntemleri ve termal higrometrik yöntemler olarak altı gruba ayırıldıktan sonra uygulamada kullanılan cihazlarla birlikte yöntemler incelenmiştir. Sonuç bölümünde incelenen tahribatsız teşhis yöntemlerinin karşılaştırması ve değerlendirme sonuçları verilmiştir. Çalışmanın yapıların kullanım süreci boyunca oluşabilecek bozulmalara yönelik farkındalığın artırılması, cephelerde ve pencere sistemlerinde kullanılacak teşhis yöntemlerinin hakkında bilgi verilmesi, kullanıcıların bakım ve onarım konularında bilincinin oluşturulması, bozulmaların erken ve doğru teşhisi ile hammadde, iş gücü, enerji tüketimi ve atık madde oluşumunun azaltılması ve çevreye verilen tahribatların önlenmesi konularında katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: pencere sistemleri, bozulma, teşhis yöntemleri, yerinde tahribatsız 


Keywords: