BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burak KARACA, Yavuz Emre ARSLAN
PERİODONTAL DOKU REJENERASYONU İÇİN AYVA ÇEKİRDEĞİ MÜSİLAJI / DESELÜLERİZE KEMİK KAYNAKLI ÇİFT KATLI BİYOİSKELELERİN GELİŞTİRİLMESİ
 
Periodontal hastalıklar oldukça yaygındır ve dünya nüfusunun %90'ını etkilemektedir. Bu çalışmada hem sert hem de yumuşak doku ile bağlantılı olan periodontal dokunun, geliştirilen çift katmanlı biyoiskele ile rejenerasyonu hedeflenmiştir. Ayva çekirdeğinin müsilajı ekstraksiyon işlemi ile elde edilmiştir. Kemik dokusu, ticari amaçlı kesimi yapılan sığırdan temin edilmiştir. Kemik dokusunun hücrelerinden arındırılması Triton X-100 kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hücrelerinden arındırma işleminden önce ve sonra ana matriks bileşenleri ve DNA miktarı hidroksiprolin, sülfatlanmış glikosaminoglikan (GAG) testleri ve çift sarmal DNA içerik analizi ile belirlenmiştir. Biyoiskelelerin yapısındaki fonksiyonel gruplar Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (ATR-FTIR) ile tayin edilmiştir. Yüzey alanını belirlemek amaçlı Brunauer, Emmet ve Teller (BET) analizi yapılmıştır. Biyoiskelelerin yüzey morfolojisini aydınlatmak için Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), yapıda mevcut olan elementlerin nicel ve nitel tayini için Enerji Yayılımlı X-Işını (EDX) analizleri yapılmıştır. Termal özelliklerin tayini amaçlı Termogravimetrik (TG) ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) analizleri gerçekleştirilmiştir. Biyoiskelelerin ıslanabilirlik kapasiteleri şişme ve sıvı tutma testleri ile belirlenmiştir. Ham ve hücrelerinden arındırılmış kemik dokularının DNA içerik miktarı sırasıyla 101,31 ± 8,13 ve 51,79 ± 11,87 (ng/mg kuru ağırlık / n=3) olarak ölçülmüştür ve başarılı şekilde ham kemik dokusu hücrelerinden arındırılmıştır. Biyoiskelelerin yüzey alanı 8,185 m²/g belirlenmiştir. Alınan SEM görüntülerinde biyoiskelelerin in vitro çalışmaları için uygun yüzey morfolojisinde olduğu görülmüştür. Şişme oranı 67,46 ± 10,01 sıvı tutma kapasitesi ise 35,46 ± 0,75 µl olarak ölçülmüştür. Sonuç olarak üretilen çift katmanlı biyoiskelelerin doku mühendisliği ve rejeneratif tıp uygulamalarında yeni bir biyomalzeme olarak kullanım potansiyelinin olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çift-katmalı biyoiskele, Periodontal doku rejenerasyonu, Hücrelerinden arındırma, Müsilaj, Rejeneratif tıp 


Keywords: