BİLDİRİ DETAY

Nuran BAĞIRGAN
PERSONELİN TAŞIT TÜRÜ TERCİHİNİN BELİRLENMESİNDE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
 
Öz: Giriş: Dumlupınar Üniversitesi kurulduğu yıldan bu güne yaklaşık 25 yıldır hızla gelişen fiziki yapısı, 50 bini bulan öğrenci sayısı ve 2 binin üzerinde çalışanı ile ülkemizin en büyük üniversitelerinden biridir. Yeni açılacak ya da açılması planlanan birimler ile bu büyümenin gelecekte de devam edeceği öngörülmektedir. Hızla artan taşıt sayısı ve nüfus karşısında iyi bir ulaşım planlaması yapılarak; ulaşımdaki sorunların, gecikmelerin ve bunlardan dolayı oluşacak ekonomik kayıpların önüne geçilmesi planlanmaktadır. Bu çalışmada öncelikle Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde ulaşım planlaması yapabilmek için gerekli verilerden biri olan taşıt türünü belirleme çalışması yapılmıştır. Personelin hangi ulaşım türlerini tercih ettikleri bir anket çalışmasıyla belirlenerek ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, ilgili güzergahta, tüm ulaştırma türleri (özel araç, özel servis, üniversite servisi, toplu taşıma taşıtı) için, anket yoluyla toplanan verilerden bilgisayar programı SPSS yardımıyla, her bir değişkenin ağırlığı hesaplanmış ve türel dağılım oranları belirlenmiştir. Amaç: Bu çalışma ile Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde çalışan personelin yerleşkeye gelirken tercih ettiği taşıt türünü belirlemek ve yerleşke için ulaşım planlaması yapmak için veri oluşturmaktır. Kapsam: Evliya Çelebi Yerleşkesine ulaşmak için personel tarafından kullanılan yolcu taşıtı türel dağılımı anket çalışması yöntemi ile belirledikten sonra, bu türlerin sayımı yapılarak dağılımı bulunmuştur. Sınırlıklar: Anket uygulaması, anketör öğrencilerin anketi cevaplamayı kabul eden personel ile yüz yüze görüşme yapması şeklinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada yüz yüze görüşme yöntemi ile anket yapıldığı için, idari personele ulaşmak daha kolay olurken çoğu akademik personel ile bu mümkün olamamıştır. Yöntem: DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesinde 1506 İdari ve akademik personel bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Personelinin Ulaşım Türünü Belirleme Anketini kabul eden 546 akademik ve idari personel ile yüz yüze görüşerek anket uygulanmıştır. Excel’e aktarılan anketler, SPSS istatistik değerlendirme programı kullanılarak değerlendirilmektedir. Aynı zaman da yerleşkeye pik saatlerde giren taşıt türlerinin sayımı da gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Karayolu üzerinde yer almaktadır. Kütahya merkeze mesafesi 10 km’dir. Gerek öğrenciler gerek üniversite personeli ulaşım için bir araç kullanmak durumundadır. Üniversite personelinin yerleşkeye ulaşım için; özel araç, özel servis, üniversite servisi, toplu taşıma taşıtından hangisini ağırlıklı tercih ettiği değerlendirilmektedir. Ankete katılan personelin %24.3’ü kadın, %66.7’si erkektir. Erkek personelin ankete katılım oranı kadın personelin iki katından daha fazla olduğu görülmektedir. Kadın ve erkek, anketin uygulandığı tüm anket verileri geçerlidir. Ankete katılanların ünvan dağılımları: %58.7 idari personel, %14.8 Öğretim Elemanı, %10.2 Dr. Öğr. Üyesi, %5.3 Doçent ve %2 Profesör şeklindedir. Yerleşkeye gelirken tercih edilen taşıt türü dağılımı ise; %35 özel araç, %1.2 özel servis, % 49.7 üniversite servisi ve %5.2 halk otobüsü şeklindedir. Personelin yarıdan fazlası üniversitenin servisi ile gelmeyi diğer yarıya yakın bölümü de özel araçları ile gelmeyi tercih ederken toplu taşıma yapan belediye halk otobüslerinin ise çok tercih edilmediği görülmektedir. Yerleşkeye gelirken özel aracı tercih etme nedeni; %36.5 kısa sürede ulaşım, %7.7 konfor, %3.7 toplu taşımaya yürüme mesafesinin fazla olması, %43.2 servisin sabah ve akşam tek sefer olması olarak gösterilmektedir. Personelin yarıya yakını üniversite servislerinin sadece mesai saati başlangıç ve bitişinde olduğu için özel aracını tercih ettiğini belirttiği halde buna tezat olarak da servis sıklığı artırılsa bile servisi tercih etmeyeceğini belirtmektedir. Burada kısa sürede ve daha konforlu ulaşım tercihinin etkili olduğu görülmektedir. Yaş aralığında hakim yaş grubunun 31-40 yaş arası olduğu ve buna 41-50 yaş grubunun da yakın olduğu görülmektedir. İdari personel ağırlıklı olarak servisi, akademik personel ise özel aracı tercih etmektedir. Personelin araç sahipliliğinin araç türü tercihine etkisine bakıldığında, servisi tercih eden personelin büyük çoğunluğunun özel aracı olduğu görülmektedir. Sonuç: Dumlupınar Üniversitesi personelinin yerleşkeye erişiminde en çok tercih ettiği araç üniversite personel servisi olmasına rağmen buna en yakın özel araçtır. Özel araç kullanımının bu kadar yüksek olmasının nedeni; yerleşkenin şehir merkezinden uzak olması ve buna bağlı olarak da özel araç ile ulaşımın daha hızlı ve konforlu olması ayrıca öğretim üyelerinin çalışmalarının mesai saatleri ile sınırlı olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yerleşkede ki özel araç sayısı zaman içerisinde artmaya devam edecektir bu nedenle yerleşkede ulaşım ve otopark düzenleme çalışmasının yapılması gerekecektir. Anahtar Kelimeler : Taşıt Türel Dağılımı, Otopark Planlaması, Trafik Sayımı

Anahtar Kelimeler: Taşıt Türel Dağılımı, Otopark Planlaması, Trafik Sayımı 


Keywords: