BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Okan YELER, Feran AŞUR
PEYZAJ PROJELERİNDE CBS TEMELLİ GEOTASARIM UYGULAMA YAKLAŞIMLARININ İRDELENMESİ
 
Günümüz teknolojisinin hızlı gelişim süreci ve yeni nesil teknoloji malzemelerinin ortaya çıkması yaşantımızı doğrudan etkilemektedir. Bilgi teknolojilerinde de bu gelişim Endüstri Devrimi ile birlikte çoğalarak artmış, her yıl bir önceki yıla göre yazılım ve donanım alanında farklı gelişmelere yol açmıştır. Ar-ge çalışmalarının ön plana çıkması, öğrenme imkânlarına ulaşılabilirliğin kolaylaşması ile kalifiye kişi sayısında artışa neden olması ve uygulamada pratik çözümler üretilmesi yaşanan hızlı değişimin toplumlar üzerinde ki etkisini göstermektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), değişen ve gelişen teknolojiye paralel, peyzaj planlama süreçlerinde doğruluğu yüksek sonuçlar ortaya koyması ile son dönemlerde giderek yaygınlaşan bir bilim dalı haline gelmiştir. Bununla birlikte planlama ve tasarım kavramlarının bir arada kullanılmak istenmesi, teknolojik gelişmeleri tasarım süreçlerinde de etkin kullanabilmek adına “GeoTasarım” kavramı ortaya çıkmıştır. GeoTasarım, planlama ve tasarım süreçlerinde karar alıcıların daha etkin ve pratik çözümler üretebilmelerine yardımcı olarak, yapılan analiz ve çözümlemelere katkı sunabilmeyi amaçlamaktadır. Peyzaj mimarlığı, mimarlık, harita mühendisliği, coğrafya, şehir ve bölge planlama gibi farklı çalışma ölçeklerine sahip bilim dallarına hitap etmektedir. Bu çalışma kapsamında, GeoTasarım kavramının önemi, tarihsel gelişimi, CBS yaklaşımı, CBS temelli çalışmaların peyzaj proje çalışmalarında kullanımı ve örnekler üzerinde irdelenmesi amaçlanmıştır. Böylece konu ile ilgili yapılan güncel çalışmalar hakkında farkındalık yaratılarak, yapılacak diğer çalışmalara kaynak niteliğinde bir çalışma ortaya konulmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj projeleri, CBS yaklaşımı, Geotasarım 


Keywords: