BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nilüfer KART AKTAŞ, Nazlı YILDIZ DÖNMEZ
SANAYİDEN ÇOK İŞLEVLİ BİR KENTSEL MEKANA DÖNÜŞÜM: ŞİŞLİ/BOMONTİ ÖRNEĞİ
 
Kentler sürekli bir değişim içindedir. Değişimler, küreselleşme etkisinin yanında tarihsel süreç içindeki değişimlerle, toplumsal, politik, kültürel, ekonomik, sosyal gibi unsurların etkisiyle kendi iç dinamikleri ekseninde ortaya çıkmaktadır. Metropoliten kentlerin en önemli kentleşme problemi sanayileşme sonrasında ortaya çıkan gecekondular olmuştur. Göç eden insanların büyük bir bölümü metropolün hızlı yaşamına uyum sağlayamadığı için ya da barınmak için oluşturdukları gecekondularda, metropol yaşamından soyutlanarak yaşamayı tercih etmişlerdir. 1999 yılında yaşanan büyük deprem sonucunda hızla hayatımıza giren Kentsel Dönüşüm süreci İstanbul Metropolü’nde çok hızlı bir şekilde hem toplumsal hem de fiziksel mekânda değişim hatta dönüşümlere yol açmıştır. Çalışma alanı olarak Şişli İlçesi Bomonti Semti seçilmiştir. Bomonti Semti’nin tarihi 1800’lü yıllara dayanmakta olup bir sanayi alanı olarak kurulmuştur. Semtte sanayi tesislerinin çoğalması bölgede gecekonduların da artmasına yol açmıştır. Ancak sanayi kuruluşlarının bölgeyi terk etmesi ve gerisinde az miktarda ve daha küçük sanayi faaliyetlerinin kalması ve bölgeye iş merkezlerinin, pahalı konutların, eğlence merkezinin, otellerin, üniversite kampüsü ile otel ve kongre merkezinin gelmesiyle büyük bir değişim sürecine girmiştir. Bu çalışma ile 1950-80 yıllarında yaşanan göç dalgasında en büyük payı alan İstanbul Metropolü’nde özellikle ilk gecekonduların görüldüğü ilçelerden biri olan Şişli İlçesi Bomonti Semti’nin kentsel dönüşüm sürecinde geçirdiği fiziksel, mekânsal ve sosyal değişimler incelenmiştir. Bomonti’de yaşanan kentsel değişimin yerel halk tarafından nasıl algılandığı ve değişimden memnuniyet durumları araştırılmıştır. Bu kapsamda bölgede uzun süredir yaşayan ve bölgede uzun süredir çalışan yerel halk ile anket çalışması yapılmıştır. Yüzyüze görüşme tekniği kullanılarak 108 kişi ile yapılan anket çalışması ile halkın bu değişimlere ve kentsel dönüşüm olgusuna yaklaşımı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, kentsel değişim, kullanıcı memnuniyeti, Bomonti 


Keywords: