BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Adnan AKKURT, Onur KÖLEOĞLU
TOPLAM ÜRETKEN BAKIMDA ANAHTAR BAKIM PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN ETKİSİ
 
Endüstriyel üretkenliğin sürdürülebilirliği makine, süreçler ve çalışanların gelişime katkısıyla yürütülebilecek sistemlerin pratikte somut uygulanması ile ilişkilidir. Sistemlerin ana misyonları güvenlik ve kalite süreçlerini sürekli geliştirmeye odaklı bir yapı kazandırmaktır. Malzeme, makine ve iş gücünün operasyon girdilerinin temelinde yer aldığı ve sürekli gereksinimlerin arttığı global pazarlarda kayıpların karakterini bilmek ve azaltmak bilimsel bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Operasyonel bu yaklaşım, mükemmelliği hedefte tutan, yalın üretim vizyonunu etkin yönetebilen Toplam Üretken Bakım anlayışıdır. Ölçek büyüklüğüne bağlı olmaksızın işletmedeki fonksiyonların günümüzdeki gelişmişliği ve karmaşıklığı, yatırım ve performans etkeni şeklinde ortaya çıkmaktadır. Teknik yoğun yapılar otonom yapıda sistemlere evrilmektedir ve insan kontrolünü azaltmış olmasına rağmen etkin bir bakım tasarımı ihtiyacını tamamen kaldırmamaktadır. Toplam Üretken Bakım Yönetimi, mühendislik, bakım ve operasyonların tamamında bulunan iş gücü sorumluluk bilinciyle olmazsa olmaz zorunlu bir döngü haline gelmiştir. Varlık ve kaynak yönetimi bu açıdan organizasyonel planlama safhasında Toplam Üretken Bakım’ a katma değer sağlayan bir mekanizmaya dönüştürülebilmektedir. Kurgulanacak mekanizmalarda kayıpların olması veya zamanla azaltılması kontrol edilebilecek ilk etken görünse de fonksiyonelliğin artışını sağlayacak kabul edilebilir kayıpların analiz edilerek yönetilebilmesi ise mühendislik sistemlerinin çok yönlü gelişimini de sağlayacaktır. Operasyondaki fonksiyonların devamı ve çok yönlülük ilişkisi sistemleri güvence altına alan Toplam Üretken Bakım ’da güvenilirlik kavramını ortaya çıkarmıştır. Yapılan bu çalışma ile Toplam Üretken Bakım Sistemi kapsamında anahtar bakım performans göstergeleri incelenmiş ve geniş perspektifte mühendislik sistemlerinin niteliğinin geliştirilmesine vurgu yapılmıştır

Anahtar Kelimeler: Toplam üretken bakım, Operasyonel mükemmellik, Yalın. 


Keywords: