BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Onur KARDEŞ, Şirin DÖNMEZ
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN KONUTLARDA MEKAN DUYGUSUNUN PEYZAJ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: BURDUR ÖRNEĞİ
 
Mevcut konut tasarımları günümüzde şehirlerde dar alan üzerine konumlanan yapıları gerektirdiğinden özellikle büyük şehirlere doğru yaşanan göç konut ihtiyacını artırdığından ve insanların güvenlik ve sosyal alan oluşturma kaygısı ile toplu konuta yönelim hızla artmıştır. Türkiye’de 1980’lerin ortasından itibaren önemli bir ilgi odağı haline gelen toplu konut yaklaşımı özellikle 1999 yılında Marmara bölgesinde yaşanan deprem sonrasında “Planlı Kentleşme ve Konut Seferberliği” ile 2003 yılında alınan karar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) etkin olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. TOKİ, genel olarak faaliyetlerini daha güvenilir ve sosyal ihtiyaçları karşılayarak, uygun konut yapılarının sunulmasını sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Bu açıdan TOKİ, ülkemizde toplu yaşam alanları sunarken aynı zamanda toplu yaşam alanlarında değişen ve sürekli gelişim gösteren insani ihtiyaçların şekillendirilmesinde de önem taşımaktadır. Toplu yaşam alanları artan nüfusa barınma alanı sağlama amacı taşımasının yanı sıra bu topluluklarda mikro ölçekte refahlarının ve güvenliklerinin arttırılmasına olanak sağlamaktadır. Bu doğrultuda çalışma; TOKİ konutlarında yapılan peyzaj tasarımı ve uygulamaları açısından mekan duygusunun peyzaj memnuniyeti üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada TOKİ tarafından yapılan ve yaşam alanı olarak sunulan Burdur ilinde yer alan toplu konutlarda yaşayan konut sakinleri örneklem olarak belirlenmiştir. Literatür incelemesi sonucu elde edilen bilgiler ışığında demografik ve genel bilgilerin ve mekan duygusu ve peyzaj memnuniyetine ilişkin ifadelerin yer aldığı anket formu tasarlanmıştır. Bu anket formu çalışmanın örneklemini oluşturan ve Burdur bölgesinde son dönemde tamamlanmış ve en az bir yıl süre ile yaşam alanı olarak kullanılmış olan TOKİ konutları sakinlerine uygulanmıştır. Elde edilen bulguların karar alıcılar ve politika yapıcılar açısından farklı bakış açıları sunması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplu Konut, Mekan Duygusu, Kullanıcı Memnuniyeti, Peyzaj, TOKİ 


Keywords: