BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ecem KIRLAR
TOPLU KONUT KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİNİN AVRUPA VE TÜRKİYE ÖZELİNDE İNCELENMESİ
 
Kent, yaşayan canlı bir organizmadır. Zaman içinde sürekli değişim ve gelişim göstermektedir. İçinde bulunduğu dönemde yaşanan önemli kırılma anlarından etkilenmekte ve ona göre şeklini almaktadır. Bu önemli kırılma anlarına dünya genelinde Sanayi Devrimi, I. ve II. Dünya Savaşı’nı; ülkemiz özelinde düşünecek olursak Osmalı Devleti’nin parçalanma süreci, Cumhuriyetin ilanı, 1999 Gölcük depremi gibi olayları sayabiliriz. Bu kırılma anları meydana geldiği dönemlerde her alanı olduğu gibi kent ve mimariyi de doğrudan etkilemiş, kentlerin gelişiminde önemli rol oynamışlardır. Örneğin, Sanayi Devrimi’nden sonra yaşanan kırsal alandan kentsel alana doğru olan yoğun göç dalgası, kentteki nüfusu arttırmış oluşan konut yetersizliği sağlıksız mekânlar oluşmasına neden olmuştur. İnsanlar, daha yaşanılabilir bir çevre için çözümler bulmaya çalışmış toplu konutların ve modern mimarlığın ilk adımları atılmaya başlanmıştır. Toplu konut, Sanayi Devrimi’nden itibaren zaman içinde sürekli değişerek ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde ise toplu konut kavramı, güvenlik problemlerini konut sakinlerinden uzak tutulabilmesi ve dış çevreye karşı kapalı olmaları nedeniyle insanların kendilerini daha güvenli hissetmeleri, bu konutların sağladığı sosyal olanaklar ile daha konforlu bir hayat sunabilmesi gibi nedenlerden dolayı daha çok kapalı siteler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında toplu konut kavramının Sanayi Devrimi’nden başlayarak günümüze kadar olan tarihsel gelişimi incelenmiş, bu doğrultuda literatür araştırması yapılmış ve konu Avrupa-Türkiye özelinde tablolarla detaylandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplu konut, konut, site, kent, sanayi devrimi, göç 


Keywords: