BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cihat TOPÇİ, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
TOPLU KONUT PLANLAMASINA EKOLOJİK YAKLAŞIM ÖNERİLERİ
 
Günümüzde hızla tükenen doğal kaynaklar ve artan ekolojik sorunlar nedeniyle kent planlamanın, canlıları yaşadıkları çevre ile bir bütün halinde ele alan ekoloji bilimi ile karşılıklı ilişki içerisinde teori geliştirmeleri ve uygulamalar yapmaları önemlidir. Ulusal ve uluslararası araştırmalar göstermektedir ki insan ve çevresi etkileşiminde önemli yere sahip olan kentleşme olgusu, ekolojik bir bakış açısı ile ele alınırsa, kentlerin ekosistemler üzerindeki olumsuz etkileri minimum düzeye indirilmiş olacaktır. Kentlerin sadece bugünün değil gelecek kuşakların da ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, kentsel işlevlerinin sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Toplumun temel yaşama birimi olan konutun da ekolojik bir yaklaşım ile planlanması ve böylece sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Günümüz kentlerinde artan konut ihtiyacına çözüm olarak ortaya çıkmış olan toplu konutların planlamasında sürdürülebilir ve ekolojik bir planlama yaklaşımı gözetilerek doğa ile uyumlu, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan ve atıklarıyla çevreyi kirletmeyen yerleşim alanlarının üretilmesi gerekmektedir. Bu bildiride ekolojik kentleşme yaklaşımı içerisinde toplu konut alanları planlamasının da ekolojik kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bunun için öncelikli olarak toplu konut alanı için yer seçiminde uygun alanların çeşitli ekolojik parametreler ile belirlendiği eşik analizlerinin yapılması, sonrasında ise yapılacak tüm planlama ve yapım süreçlerinde ekolojik kriterlere uygunluğun sağlanması gerekmektedir. Böylece kent ve ekosistem ile uyumlu, sağlıklı, konforlu ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulabilecektir. Sonuç olarak bu bildiride ekolojik planlama yaklaşımı ana hatları ile değerlendirilmiş ve ekolojik planlama yaklaşımının toplu konut kavramına nasıl yansıdığı ortaya konulmuştur. Uluslararası alanda başarılı olmuş ekolojik planlama ve ekolojik toplu konut örnekleri incelenerek ekolojik sürdürülebilir toplu konut planlaması için gerekli olan kriterlerin saptaması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Planlama, Sürdürülebilirlik, Toplu Konut 


Keywords: