BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Javid ADILOV, Fikret YÜKSEL
ÜRETİM TESİSİNDE GÜNEŞ-RÜZGAR HİBRİT ENERJİ SİSTEMİNİN KULLANILMASI
 
Günümüzde insanoğlunun hayatı için enerji oldukça önemlidir ve gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bunun en büyük sebeplerine sürekli artan nüfus, teknolojinin gelişmesi ve diğer gelişmeler örnek gösterilebilir. Fosil yakıtların sonsuz enerji kaynağı olmaması ve çevreye verdiği büyük olumsuzluklardan dolayı enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanması oldukça büyük önem kazanmıştır. Yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili teknolojilerin gelişmesine bağlı olarak kurulum ve işletim maliyetleri de düşmektedir. Bu durum güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi her geçen gün artırmaktadır. Yenilenebilir enerji sisteminin kurulacağı bölgenin coğrafi yapısı ve iklim özelliklerine göre güneş enerjisi, rüzgar enerjisi veya diğer yenilenebilir enerji sistemleriyle gerekli olan enerji ihtiyacı karşılanabilir. Güneş ve rüzgar enerji üretimleri de sürekli ve belirli bir düzeyde kararlı değildir. Bu sebeple yenilenebilir enerji sistemlerinde tek bir tip enerji kaynağından enerji üretmektense birbirini tamamlayan hibrit enerji sistemleri daha etkin olmaktadır. Çalışmamızda, Aydın ili sınırları içerisinde bulunan bir küçükbaş canlı üretim tesisinin enerji ihtiyacının güneş-rüzgâr hibrit enerji sistemi ile karşılanması durumu incelenmiştir. Göz önüne alınan işletmenin bulunduğu bölge şartlarına bağlı olarak güneş-rüzgâr hibrit enerji sisteminde üretilen enerji miktarlarının enerji kaynağına bağlı olarak farklı oranlarda olması durumu dikkate alınmıştır. Hibrit enerji sisteminin kurulumu durumunda maliyeti ve yapısal durumunun uygunluğu değerlendirilmiştir. Enerji ihtiyacının belirlenen şartlar çerçevesinde hangi oranda güneş, hangi oranda rüzgar enerjisiyle karşılanması gerektiği hesaplanmış, optimum hibrit sistemi belirlenmiştir. Bölge şartlarına bağlı olarak, hibrit enerji sisteminin %80 oranında güneş, %20 oranında da rüzgar enerjisi ile sağlanabileceği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Hibrit Enerji Sistemleri 


Keywords: