BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine BAŞTÜRK
UV/H2O2 İLERİ OKSİDASYON SİSTEMİNDE REAKTİF KIRMIZI 198 BOYAR MADDESİNİN HİDROKSİL RADİKALİ BAZLI OKSİDASYONU
 
Tekstil endüstrisi, sık yıkamaya rağmen renk gidermeye karşı iyi direnç gösteren pamuklu kumaşlar elde etmek için yaygın olarak reaktif boyalar kullanmaktadır. Bu boya kullanımı seviyesi, ticari boyama işlemlerinden halka açık su yollarına deşarj edilmeden önce arıtılması gereken önemli miktarlarda atık boya içeren önemli miktarda atık su üretmektedir. Günümüzde boyalar birçok endüstriyel aktivitede kullanılmaktadır ve atık sudaki varlığı oldukça yaygındır ve farklı çevre ve sağlık sorunları içermektedir. Ek olarak, boyalar genellikle inatçı bileşiklerdir ve bunların uzaklaştırılması için geleneksel prosesler uygun değildir. Bu nedenle, mevcut çalışmada açıklanan boyanın giderilmesi için radikal üretmeye dayanan alternatif giderim proseslerine büyük ilgi vardır. Bu çalışmada, tipik su arıtma koşulları altında UV/H2O2 ile Reaktif Kırmızı 198 (RK198) boyar maddesinin uzaklaştırılması araştırılmıştır. UV/H2O2 oksidasyonu, sudaki organik kirleticileri gidermek için uygun bir teknolojidir. RK198 boyasının OH• bazlı ileri oksidasyon prosesi ile çeşitli işletim şartlarında bozunma kinetiği araştırılmıştır. OH• radikalleri, hidrojen peroksit UV fotolizi (UV/H2O2) ile üretilmiştir. Başlangıç çözelti pH'ı, RK198 derişimi, oksidan dozajının etkileri incelenmiştir. Sonuçlar, RK198'in bozunmasının, birinci derece ve Langmuir-Hinshelwood kinetiği izlediğini göstermiştir. Asidik koşullar, RK198'in bozunması için elverişli bir ortam oluşturmuştur. Asidik durum, UV/H2O2'deki H2O2 konsantrasyonunu artırmıştır ve RK198'in bozunmasını hızlandırmıştır. Oksidan dozunun artırılması ve kirletici derişiminin azalması sonucu, RR198'in giderimini artırmıştır. Sonuçlar, artan H2O2 dozunun, H2O2 fotoliziyle oluşan artan OH• konsantrasyonu nedeniyle kirleticilerin uzaklaştırılmasını desteklediğini göstermektedir. Kirleticinin en verimli şekilde uzaklaştırılması (5 dakikada %99,9) pH 3, H2O2 dozu 100 mg/L ve başlangıç boyar madde konsantrasyonu 25 mg/L ile elde edilmiştir. UV/H2O2 prosesi, su arıtımında umut verici bir alternatif seçenek olan organiklerin giderilmesinde daha güçlü bir etki göstermektedir. Çalışma, bu tür maddelerin kapsamlı bir şekilde önlenmesi ve kontrolü için bilimsel bir temel sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fotoliz, Reaktif Kırmızı 198, İleri Oksidasyon Prosesleri, Hidrojen Peroksit, Boyar Madde. 


Keywords: