SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mustafa GÜNAY
 


Keywords:GRAFİK İLLÜSTRASYONUNDA PERSPEKTİFİN YERİ VE ÖNEMİ
 
Grafik sanatlar çok geçmiş yıllardan beri görsel sanatlar içerisinde yer alan ve kullanılan bir daldır. Grafik sanatlar günümüzde teknoloji ve yeni medyadan oldukça fazla etkilenmeye başlamıştır. Grafik sanatlar teknolojiden etkilendikçe yeni arayışlara girilmeye başlanmıştır. Bu açıdan illüstrasyon kavramı grafik sanatlar içerisinde kendine kullanım alanı bulmaya başlamıştır. İllüstrasyon kavramının da geçmişi grafik sanatlar gibi geçmişe dayanmaktadır. Bu iki dalın bir arada kullanımı günümüzde artık bir gereklilik haline dönüşmüştür. Perspektif konusu resim sanatında uzun yıllardır kullanılmış bir kavram olmasına karşılık ayrıca mimari ve teknik çizimlerde de kullanılmaktadır. Perspektif, derinlik duygusunun mekânsal düzlem içerisinde tek bir merkezden ya da farklı merkezlerden görünümünün yansıtılmasıdır. Perspektif gelişen teknoloji ve her geçen gün bu gelişen teknolojinin tüketilmesi ile birlikte grafik illüstrasyonları içinde aranan bir kavram olmaya başlamıştır. İllüstrasyon günümüzde yeni birçok uygulama alanı bulduğu gibi yenilikleri de takip etmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İllüstrasyon artık günümüzde moda objeleri üzerinde, kişisel eşyalar ve özgün parçalar üzerinde, iç ve dış mekanlarda, ambalajlarda, karakter tasarımlarında ve yeni medya araçlarının tamamında kullanılmaktadır. Günümüzde illüstratif bir bakış yakalamak ve bu sayede yeni bir ifade biçimleri yaratabilmek adına yeni medya kavramı ortaya atılmış ve illüstrasyon kendine oldukça popüler bir kullanım alanı yaratmayı başarmıştır. Yeni dönemde teknolojinin gelişmesi kişilerin yaratıcılıklarının gelişmesine ciddi katkılar sağlamaktadır. Teknolojik alanda ki devamlı gelişmeler kişilerin düşüncelerini ve tasarlama yeteneklerini olumlu yönde etkilemektedir. Grafik illüstrasyonlarında en önemli noktalardan biri olan konu görsel hiyerarşidir. Görsel hiyerarşi kavramı tasarımcı tarafından oluşturulan herhangi bir tasarımın içerisinde yer alan tüm görsel unsurların vurgulanmak istenen mesaja göre ölçümlendirilmesi anlamını taşımaktadır. Görsel hiyerarşinin yakalanabilmesi ve ulaşılmak istenen kitleye mesajı verilebilmesi için perspektiften faydalanılması gerekmektedir. Tasarımcılar tarafından oluşturulan illüstrasyonlarda bazı nesneler büyük ya da küçük olarak ölçümlendirilerek hem perspektif yakalanmış olmakta hem de görsel hiyerarşi unsuru oluşturulmuş olmaktadır. Grafik illüstrasyonlarında görsel hiyerarşiyi yakalamak için perspektifin kullanılmasının yanı sıra renk, açıklık ve koyuluk ile birlikte uzaklık ve yakınlık kavramlarının da kullanılabilir olduğu söylenebilmektedir. Grafik illüstrasyonlarının yapılmasının en önemli nedeni karşıdaki kitleyi yakalayabilmektir. Artık günümüzde görsel sanatların önemli bir dalı olan grafik illüstrasyonlarında farklı bakış açıları yakalamanın önemi artmaktadır. Perspektif sayesinde grafik illüstrasyonlarının etkisi arttırılmakta ve karşı kitle üzerinde farklı algılar yakalanabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı perspektif grafik illüstrasyonlar açısından oldukça önemli ve günümüzde ciddi bir yere sahip olması gerektiği düşünülmektedir. Genel olarak illüstrasyon tasarımları yapmaya olanak sağlayan firmaların programları incelendiğinde yeni sürümlerinde illüstrasyonlara perspektif eklenebilmesini amaçlayan sekmelerin ve yazılımların geliştirildiği de görülmektedir. Bu aslında perspektifin grafik illüstrasyonları için günümüzde ve gelecekte daha da önemli hale geleceğinin bir göstergesidir. Belirtilen tüm sebepler bir arada değerlendirildiğinde illüstrasyon kavramının üniversitelerin lisans seviyelerinden başlayarak tüm ileri seviyelerde aktarılması ve gelecek neslin bu kavram üzerinde daha etkin çalışmalar yapmasının sağlanması gerekliliği düşünülmektedir. Ayrıca perspektif kavramının sadece resim sanatı ve mimari çalışmalar için değil aynı zamanda grafik tasarımlarda yeni boyutların yakalanabilmesi için kullanılması gerekliliği de yeni nesle aktarılması gereken bir diğer önemli konudur. Perspektif ve grafik sanatlar ilişkisinin önemi her koşulda aktarılmalı ve bu iki kavramın artık günümüzde bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği kavranmalı ve kavratılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Grafik İllüstrasyon, Perspektif, Hiyerarşi