SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

M. Yunus Emre KARAMAN, Hatice TC
 


Keywords:POLAROMATK HDROKARBONLAR LE KONTAMNE ALANLARDAN ZOLE EDLEN BAKTERLERN BYOSRFEKTAN RETME POTANSYELLERNN BELRLENMES
 
Srfektanlar hidrofilik ve hidrofobik yapya sahip olan yzey gerilimini dren maddelerdir. Paralanmas zor olan maddeler bunlar ile kolaylkla paralanabilmektedir. Srfektanlar doal ve yapay olarak retilmektedirler. Doal yolla biyosrfektan reten mikroorganizmalar zellikle de bakteriler besin maddesi olarak yalar, karbonhidratlar ve poliaromatik hidrokarbonlar karbon kayna olarak kullanmakta ve yapay srfektanlara oranla evreye olan zararl etkileri daha dk olmaktadr. Poliaromatik hidrokarbon kirliliinin temizlenmesinde kullanlan kimyasal srfektanlar ortaya kardklar yan rnlerden dolay evre kirliliinin boyutunu arttrmakta ve onlara oranla biyosrfektanlar hem doada biyolojik olarak paralanabilmekte hem de oluan yan rnleri de paralayabilmektedir. Ayn zamanda biyosrfektanlar yzey gerilimini drme zelliinden dolay petrol gibi suda znmeyen hidrofobik yapdaki substratlarn znrl artmakta ve ayrca biyodegradasyonun gereklemesini kolaylatrmaktadr Bu almada kullanlan toprak rnekleri Krehir ilindeki Lastik fabrikas ve Mersin ili Kazanl ve Karaduvar rafineri blgesinde petrol ve petrol trevleri ile kontamine olmu alanlardan alnmtr. Alnan toprak rneklerinden bakteri izolasyonu amacyla %1 orannda ham petrol ieren zel besiyeri hazrlanm ve toplam 40 adet bakteri izole edilmitir. zolatlarn biyosrfektan retme yeteneklerinin belirlenmesi amacyla Drop Collapse yntemi kullanlm ve test edilen 40 izolattan 29 tanesinin biyosrfektan retme yeteneine sahip olduu tespit edilmitir. Sonu olarak; bu aratrmada biyosrfektan retme kapasitesine sahip izolatlar elde edilmitir. Bu izolatlarn zellikle poliaromatik hidrokarbonlarla kontamine olmu blgelerin biyodegradasyonunun hzlandrlmasnda nemli bir rol oynayaca dnlmektedir. Teekkr: Bu alma Ahi Evran niversitesi Bilimsel Aratrma Projeleri No: Fen.4003/2.14.009 kapsamnda desteklenmitir.

Anahtar Kelimeler: Biyosrfektan, Biyoremediasyon, Poliaromatik hidrokarbon