BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet ALTUĞ
AL 6082 ALAŞIMIN TEL EROZYONDA İŞLENEBİLİRLİĞİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN DERİN ÖĞRENME İLE OPTİMİZASYONU
 
Tel erozyon yöntemi imalat sektöründe özellikle de kalıpçılıkta yaygın olarak kullanılan geleneksel olmayan işleme yöntemidir. Bu yöntem ile geleneksel elektro erozyon yöntemi ile üretilmesi zor ve/veya karmaşık parçaların imalatı yapılabilmektedir. Bu çalışmada, endüstride yaygın olarak kullanılan AL 6082 alaşımın tel erozyon tezgâhında işlenebilirliği araştırılmıştır. Tel erozyon parametresi olarak time off, dielectric, wire feed ve wire tension seçilmiştir. Bu çalışmanın deneysel tasarımında Box-Behnken yanıt yüzey yöntemi kullanılmıştır. Deneyler, AF 250 yüksek hassasiyetli CNC Tel erozyon tezgâhında yapıldı. Elektrot olarak 0,25 mm çapında çinko kaplı pirinç tel kullanıldı ve tüm deneylerde 15 mm x 60 mm x 125 mm boyutlarında AL 6082 numuneler kullanıldı. Deneysel sonuçlara göre; En düşük Ra değeri 2,98 µm olarak elde edilmiştir. Ra için ANOVA analizinde Model F değeri 6,42'dir. Ayrıca model, p değerinin <0,05 olması nedeniyle belirlenen değişkenlerin ve modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. Deneysel sonuçlara göre parametreler derin öğrenme (DL) yöntemi ile optimize edilmiştir. DL için optimizasyon algoritması olarak adam, aktivasyon fonksiyonu olarak relu ve sigmoid kullanıldı. Derin öğrenme ile yapılan analizlerde ra için eğitim MSE değeri 0,00029, test MSE değeri 0,00027 ve DL r2 değeri 0,9471 olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak farklı çıktılara (Ra) göre farklı optimizasyon yöntemlerinin uygulanabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca yapay zekâ tabanlı optimizasyon yöntemlerinin Ra değerleri hakkında başarılı tahmin sonuçları verdiğini göstermektedir. Bu sonuçlara göre gelecekteki çalışmalar için ideal DL modelleri sunulmuştur. ORCID NO: 0000-0002-4745-9164

Anahtar Kelimeler: Al 6082 alaşım, Tel erozyon, Box-Benhken, yüzey pürüzlülüğü, Derin öğrenme 


Keywords: