BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu KADIOĞLU
BURSA VE YALOVA İLLERİNDE BULUNAN SOĞUK HAVA DEPOLARINDA YAPILAN HASAT SONRASI UYGULAMALARIN KİVİ MEYVESİNDE ÇÜRÜKLÜK GELİŞİMİNE ETKİLERİ
 
Çalışmada kivi yetiştiriciliğinin ve depolanmasının yoğun olarak yapıldığı Bursa ve Yalova illeri ve ilçelerinde bulunan toplam 10 soğuk hava deposu 2 yıl boyunca depolamanın 4. ayında gezilmiştir. Hasat sonrası soğuk hava depolarında oluşan kayıplar belirlenmiştir. Hastalık belirtisi gösteren kivi meyvelerinden örnekler alınmış, depo koşullarında ve laboratuvar koşullarında incelemeler yapılmıştır. Depolardan alınan kasalardan yapılan sayımlarda hastalıklı meyve sayısı ve hastalık oranı yüzde olarak belirlenmiştir. Alınan örneklerde genel olarak, tipik fungal hastalık belirtisi gösteren meyveler ayrılmıştır. Tipik belirti göstermeyen meyvelerde ise kararma, çürüklük, lezyon, yüzeyde küf gelişimi gibi belirtiler esas alınmıştır. Çalışmada gezilen soğuk hava depolarında ortalama %12,81 hastalık oranı ile en fazla B. cinerea patojenine rastlanmıştır. Bunu %4,6 ile Penicillium spp. takip etmiştir. Hasat sonrası depolama boyunca uygulanan yöntem, hasat öncesi bulaşmalar ve tesisin genel fiziki özelliklerinden dolayı hastalık bulunma oranlarının paketleme evlerinde değiştiği gözlenmiştir. En çok tercih edilen hasat sonrası uygulamanın 1-MCP olduğu belirlenmiştir. Ön soğutma işlemi bütün gezilen paketleme evlerinde uygulanmaktadır. Son yıllarda dezenfektan olarak ticari adıyla Siega Fresh’ de sisleme olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kivi üretiminin yoğun yapıldığı Yalova ilinde ziyaret edilen paketleme evlerinde ise son yıllarda yeni kullanılan uygulamanın Siega Fresh uygulaması olduğu belirlenmiştir. Bu polimer üzerine ise şu ana kadar bir çalışmaya rastlanmamıştır. Siega günümüzde yaygın kullanılan dezenfektanlara karşı yeni bir alternatif sanitasyon metottur. Bu iki yöntemin beraber uygulandığı depolarda hastalık gelişimin önemli oranda engellendiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kivi, Çürüklük, depolama, Botrytis cinerea 


Keywords: