BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet KORKMAZ, Funda ASLANTAŞ BEYİN, Mevlana Halit ALDEMİR, Serkan GÜRKAN
DA-DA DÜŞÜRÜCÜ DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEMELLİ BİR FOTOVOLTAİK PANEL EMÜLATÖRÜNÜN MATLAB/SIMULINK ORTAMINDA TASARIMI
 
Fosil yakıtlara erişiminin zorlaşması, karbon emisyonunun artış göstermesi ve daha birçok sebepten dolayı fosil kaynaklardan üretilen enerjinin kullanımı yerini yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakmakta ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı her geçen gün artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında fotovoltaik (FV) enerji sistemleri kurulum ve işletim maliyetleri nedeniyle sanayi kullanımından evsel kullanıma kadar geniş bir alanda tercih edilmektedir. Günümüzde FV enerji sistemlerini oluşturan bileşenler ile ilgili önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaların önemli bir kısmı FV panellerin verimliliğinin artırılması yönündeyken, bir kısmı da yan donanımların performanslarını iyileştirmeye yöneliktir. Kapalı ortamlarda maksimum güç noktası takip edici ve çevirici gibi FV enerji sistemi bileşenlerinin performans testlerinin gerçekleştirilmesi oldukça zordur. FV panel emülatörü kullanımı kapalı ortam şartlarında FV sistem bileşenlerinin test edilmesi için yaygın bir yöntemdir ve maliyet etkin bir çözüm sunar. Kullanılacak emülatörün, referans alınan FV panelin elektriksel özelliklerini yüksek doğrulukta takip etmesi istenilen bir özelliktir. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada, MATLAB/Simulink ortamında DA-DA düşürücü dönüştürücü temelli bir FV panel emülatör tasarımı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen emülatör farklı koşullar altında test edilerek referans olarak kabul edilen 25 W maksimum güce sahip bir FV panelin elektriksel tepkilerini takip etme eğilimi incelenmiştir. Deneysel çalışmalar neticesinde, geliştirilen FV panel emülatörünün referans FV panel çıkış gücü ortalamalarını maksimum % 0,53 hata ile takip ettiği sonucuna ulaşılmıştır. ORCID NO: 0000-0001-8706-7272

Anahtar Kelimeler: FV panel emülatörü, FV panel modelleme, MATLAB/Simulink, DA-DA düşürücü dönüştürücü. 


Keywords: