BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hakan BULUT, Alper DEMİRCİ
DATÇA YARIMADASI VE YAKIN CİVARINDA (GB ANADOLU) CİSİM DALGASI SOĞRULMA KARAKTERİNİN BELİRLENMESİ
 
Çalışma kapsamında Datça Yarımadası ve yakın civarında 2016 ve 2022 yılları arasında meydana gelmiş 3.5 (Ml) ve üstü büyüklükteki deprem verileri kullanılarak bölgeye ait soğrulma karakteri ortaya çıkarılmıştır. Özellikle cisim dalgalarının (P,S) ele alındığı çalışmada, frekans bağımlı soğrulma fonksiyonları Genişletilmiş Koda Normalizasyon Tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (KRDAE - BDTİM) tarafından işletilen DALY (Dalyan - Mugla) , DAT (Datca - Muğla) ve BODT (Bodrum - Muğla) istasyonlarına ait açık-kaynak deprem verileri kullanılmıştır. İlgil yıllar arasında meydana gelmiş, 668 deprem arasından yüksek sinyal/gürültü oranına sahip 299’una ait 3 bileşen geniş-bant deprem kayıtları seçilmiş ve çalışmada veri seti olarak kullanılmıştır. Bu depremlerin tümüne farklı merkez frekanslarda (1.5 Hz-18 Hz) ayrı ayrı Genişletilmiş Koda Normalizasyon Tekniği uygulanmış ve her iki sismik faz için de bölgedeki soğrulma karakterinin frekans bağımlılığı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ilgili fonksiyonlar, P fazı için Qp=17±3f 1.40±0.07 olarak ve S fazı için ise Qs= 90.2±20f 0.89±0.09 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu fonksiyonlar bölge ve yakın civarında yapılacak Deprem simülasyonu, Spektral analiz, deprem risk hesabı ve Odak mekanizma çözümleri gibi birçok sismoloji çalışmada girdi fonksiyonu olarak kullanılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Soğrulma, Koda Normalizasyonu, Cisim Dalgası 


Keywords: