BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zehra ERSÖZ KARAKUŞ, Levent GENÇ
DOĞAL GAZ KULLANIMININ HAVA KALİTESİ VE ŞEHİRLEŞME ÜZERİNE ETKİSİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMIYLA İNCELENMESİ
 
Ülkemizde hızla artan nüfus ile birlikte insanların enerjiye olan talepleri de her geçen gün artmaktadır. Daha temiz bir hava gereksinimi, fosil yakıtların azaltılması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu gereksinim ile çevre dostu enerji kaynağı olan doğal gaza yönelim artmaktadır. Bu çalışmada 2017 ile 2022 yılları arasında doğal gaz kullanımına geçiş yapan Van İli Edremit İlçesi’nin, bu yıllar arasındaki hava değişim kalitesinde meydana gelen değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Doğal gaz ile diğer yakıtlar kıyaslandığında, doğal gazın daha ekonomik olması ve kullanabilirliliğinin daha rahat oluşu bu enerjiye olan talebi arttırmaktadır. Artan bu talepler neticesinde ilçede kullanımı gün geçtikçe artan doğal gazın, bölgede hem nüfusu hem de yapılaşma miktarını artışa geçirdiği görülmektedir. Çalışmada, doğal gazın kirletici parametreler olan PM10 ve SO2 ile karşılaştırılmasına yer verilmiştir ve aynı zamanda bölgede meydana gelen arazi örtü sınıflarındaki değişiklikler incelenmiştir. Bu amaçla 2012 ile 2018 yılları arasındaki corine haritalarından elde edilen veriler kullanılarak arazi kullanımının/arazi örtüsü değişimi belirlenmiştir. Ayrıca 2018 ile 2022 yılları arasındaki Sentinel-2A uydu görüntüleri kullanılarak bu yıllar arasındaki söz konusu değişim, yapılan sınıflandırma yöntemi ile belirlenmiştir. Elde edilen veriler ve sınıflandırmalar neticesinde arazi örtüsünde ne tür değişimlerin olduğu, kentleşmenin hangi bölgelerde daha çok yayılım gösterdiği gibi sorgulamalar Postgresql mekânsal sorgulama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.Bu sorgulamalar yardımıyla şehirleşmenin yayılımını sorgulama fırsatı sunmaktadır.Bu sorgulama ile daha ileriye yönük çalışmaları coğrafi bilgi sistemiyle harmanlama fırsatı sunmaktadır. "Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0009-0007-4080-3579"

Anahtar Kelimeler: Arazi Kullanım, Cbs, Corine, Doğal Gaz, PostgreSQL, Uzaktan Algılama 


Keywords: