BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gaye CANSUNAR YETKİN, Feyza KUYUCU
GAZİANTEP’TE YENİDEN İŞLEVLENDİRİLEN KONUTLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Bu çalışmada, kentlerin mimari dokusunun oluşumunda belirleyici olan konut yapılarının zaman içerisindeki değişim ve dönüşüm sürecinin, kültürel mirasın korunması için uygulanan yöntemlerden biri olan yeniden işlevlendirme kapsamında ele alınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Gaziantep’te yeniden işlevlendirilmiş 19.yy. ve 20.yy. konutları incelenmiş, yeniden işlevlendirme sonucunda verilen yeni fonksiyonlar müze, otel, ofis-idari olmak üzere gruplandırılarak, her fonksiyon grubu için örnek teşkil edebilecek nitelikte yapılar seçilmiştir. Çalışmaya dahil edilecek yapıların tamamının tescilli olması yerine hem tescilli hem de tescilsiz yapılar olmasına önem verilmiştir. Bu sayede yeniden işlevlendirme sürecinde yapıların tescilli olup olmamasının yapının özgün durumuna müdahale boyutunu etkileyip etkilemediğinin sorgulanması amaçlanmıştır. Seçilen örnek yapılar fiziksel özelliklerinin değişim oranı, ek alma durumu, özgünlük kaybı oranı ve mekansal gereksinimleri karşılama seviyesi üzerinden analiz edilmiştir. Yapılarda gerçekleştirilen müdahaleler, fiziksel özelliklerinde oluşan değişimler, yapıların kullanıcı ihtiyaçlarını karşılama düzeyleri, arşiv, literatür araştırmaları ve yerinde belgeleme metotları kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Tespitler sonucunda elde edilen veriler ile konut yapılarının yeniden işlevlendirilmelerinde göz önünde bulundurulması gereken etmenler Gaziantep konutları üzerinden ele alınmıştır. Ayrıca çalışma ile kentin mimari kimliğinin oluşumunda önemli rol bir oynayan ancak tescilli kültür varlığı olmadıkları için yeterli düzeyde korunamayan 20.yy. konutları hakkında farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Bu yapıların korunmaları için alınması gereken önemler ile ilgili öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. ORCID NO: 0000-0002-0431-2242

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Gaziantep, Yeniden İşlevlendirme, Kentsel Kimlik 


Keywords: