BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Barış YOMRALIOĞLU, Elif AĞCAKOCA
GÜNCEL YÖNETMELİKLERDE BULUNAN FARKLI STABİLİTE YÖNTEMLERİNİN ÇELİK YAPI ÜZERİNDE İNCELENMESİ
 
Çelik yapı tasarımı, yapının kullanım amacına uygun olarak, farklı yük kombinasyonları dikkate alınarak yapılmalıdır. Tasarımı yapılan yapıların, kullanım ömürleri boyunca, kendilerinden beklenen derecede stabiliteye sahip olması gerekmektedir. Çelik yapıların stabilitesi, yapısal bütünlüğün ve dayanımın sağlanması için hayati öneme sahiptir. Yapısal elemanlarda oluşan geometrik kusurlar, dayanım ve rijitlikteki belirsizlikler, düşey taşıyıcı elemanlarda oluşan yer değiştirmeler yapı elemanlarında ikinci mertebe etkisinin oluşmasına ve stabilite kaybına neden olabilmektedir. Yapı elemanlarında oluşan stabilite kayıpları, kullanılan analiz yöntemine bağlı olarak, yapı elemanlarında oluşan kritik yük ve kapasite değerleri dikkate alınarak hesaplanabilir. Çalışmada incelenen yapı 10 katlı olup, 2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde (TBDY) bulunan yapı düzensizlikleri kontrol edilerek, önem arz edecek herhangi bir düzensizliğinin olmamasına dikkat edilmiştir. Ayrıca incelenen yapının stabilite tasarımının karşılaştırması için, Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYE-2016) belirlenen; 1. Mertebe Burkulma Boyu Tasarım Yöntemi ile 2. Mertebeden Genel Analiz Hesap Yöntemleri seçilmiştir. Çalışmada incelen 10 katlı yapıya uygulanan farklı stabilite hesap yöntemlerinden elde edilen analizlerinde, en fazla eksenel kuvvete maruz kalan 1. ve 2. katında bulunan kolon elemanları incelenmiştir. Ayrıca planda aynı aks üzerinde yerleştirilmiş kolon elemanlarının, yerleşiminden dolayı farklı yüklemenin olması neticesinde, elemanlarda oluşan farklı kapasite değerleri incelenmiştir. Kullanılan farklı analiz yöntemleri sayesinde; yapıların maruz kaldıkları yük etkisinde gerçekçi davranışları daha iyi anlaşılacak, böylece istenilen ve beklenen yapısal güvenlik ve performans seviyeleri daha doğru belirlenebilecektir. ORCID NO: 0000-0001-8228-0592

Anahtar Kelimeler: Stabilite, Yerdeğistirmeler Metodu, Kapasite, Burkulma 


Keywords: