BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasan Burak ÖZDEMİR, Yeşim Sema ÜNSEVER
İKSA SİSTEMİNİN PLAXİS SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ : ÖRNEK BİR VAKA
 
Dünya nüfusunun zamanla artması, yeni yapılar ve yerleşim yerleri ihtiyacı oluşturmuştur. Yeni yerleşim alanları ihtiyacı oldukça arazi yapısı bakımından inşaata elverişsiz yerlerde inşaat gereksinimi doğmuştur. Bu yapılar hem yapım aşamasında hem doğal afetler sırasında en çok etkilenen yapılardır. Coğrafik koşulların zorlu olduğu şevli araziler bunlara bir örnektir. Şevli arazilerde yapılan temel kazılarında iksa sistemi kurma gereksinimi artmış ve bu sistemlerin modellenmesi ve analizi için çeşitli çalışma ve yöntemler belirlenmiştir. Sonlu elemanlar yöntemi olan Plaxis 2D bunlardan biridir. Plaxis 2D, stabilite ve deformasyon analizleri için geoteknik mühendisliğinde kullanılan bir sonlu elamanlar programıdır. Bu çalışmada, Bursa ili Yıldırım İlçesi Mollarap mahallesi 668 Ada 23 Parsel’de yapılacak olan ‘İpekçilik İmam Hatip’ projesinde bodrum kat ve temel inşaatı için yapılacak kazı ele alınmıştır. Derin kazılarda yapılacak kazıdan dolayı çevre binalara ve yollara herhangi bir hasar oluşmaması ve yanal toprak basıncınının karşılanması için iksa sistemi planlanmıştır. İksa sistemi planlanmadan önce zemin etüdü için sondaj yapılmış ve gerekli numuneler alınarak nem içeriği ve elek analizi yapılmıştır. İnceleme sahasındaki sondaj loglarına bakılarak zemin türleri belirlenmiştir. Zeminin mekanik özellikleri belirlenmesi amacıyla zemin etüt deneyleri, Atterberg ve Nokta yükleme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bu veriler ile çalışma alanının kesitlerinden biri olan 6-7 aksları G-G kesiti sonlu elemanlar yöntemi Plaxis 2D ile modellenmiştir. Plaxis 2D ile modellenen çalışma alanında deformasyonlar ve gerilmeler elde edilmiş, elde edilen deformasyonlar inklonometre ölçüm sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışma Uludağ Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği programında yürütülen ve birinci yazara ait Yüksek Lisans Tezi’nden üretilmiştir. ORCID NO: 0009-0007-4348-0269

Anahtar Kelimeler: Şev stabilitesi, İksa sistemi modellenmesi, Plaxis2D, Vaka analizi, Sonlu elemanlar analizi 


Keywords: