BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Berkay HOCAOĞLU, Füsun ÇİZMECİ YÖREŞ
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN YAPI BİLGİ MODELLEME UYGULAMALARINDA KULLANIMI
 
Dijital dönüşümün tüm sektörlerde uygulamaları ve önemi açıkça görülmektedir. İnşaat sektöründe de dijital dönüşüm uygulamaları önemli bir yer tutmaktadır. İnşaat sektöründe dijital dönüşümde kullanılan önemli bir yöntem olan Yapı Bilgi Modellemesi, gelişmeye oldukça açık bir teknolojidir. Dijital dönüşümün bir parçası olan Blok Zinciri teknolojisi ile entegre edilerek, Yapı Bilgi Modellemesi teknolojisi geliştirilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, son dönemlerde yaygınlaşan Blok Zinciri teknolojisinin inşaat sektöründe kullanılan Yapı Bilgi Modellemesi teknolojisine olan potansiyel katkılarını araştırmaktır. Araştırma kapsamında öncelikle dijital dönüşüm ve inşaat sektörü bağlamında oluşturulmuş yayınlar taranmıştır. Yapılan literatür taraması sonucu Blok zinciri teknolojisi ve Yapı Bilgi Modellemesi teknolojisinin ilişkisi ve bu iki teknolojinin entegre bir şekilde kullanılması ile sağlanabilecek katkılar ortaya konulmuştur. Araştırmanın bir sonraki aşamasında Blok zinciri teknolojisinin ülkemizde inşaat sektöründe potansiyel katkılarının anlaşılabilmesi adına inşaat sektörü uzmanlarına anket yapılmıştır. Anket kapsamında, inşaat sektöründe çalışan mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik ve elektronik mühendislerinden oluşan 68 kişilik bir uzman grubunun görüşleri alınmıştır. Blok Zinciri teknolojisinin, Yapı Bilgi Modellemesi teknolojisi ile birlikte kullanımı değerlendirilirken önem-performans analizi (IPA- Importance-Performance Analysis) yöntemi kullanılarak konuyla ilgili nicel bir sonuca ulaşma amaçlanmıştır. Sektör uzmanları tarafından yapılan ankette Blok zinciri teknolojinin yapı bilgi modellemesine entegre edilerek kullanımında, en çok dijital varlık yönetimine ve proje yönetim döngüsüne katkı sağlayacağını ortaya koyarken, veri yönetimi ve paylaşımı, akıllı sözleşmeler ve ödemeler yönetimi konularında da önemli katkılar sağlanabileceğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Programında yürütülen ve birinci yazara ait "Yüksek Lisans Tezi"nden üretilmiştir. ORCID Kimliği: 0009-0008-8718-3829

Anahtar Kelimeler: Blok zinciri, Dijital Dönüşüm, Yapı Bilgisi Modellemesi 


Keywords: