BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebrar ÇOLAK, Ceyda ÖZGEN
KENTSEL MEKANIN NÖRO MİMARİ KAVRAMLAR ÇERÇEVESİNDE ARAŞTIRILMASI
 
Kent mekanları insanların yaşamlarını sürdürdüğü merkez noktalardır ve insanların davranış biçimlerini şekillendirmede önemli rol oynamaktadır. Kentsel mekan ve kullanıcı arasındaki ilişkiyi anlamak; bireylerin doğuştan gelen özellikleri, yetiştikleri çevre, kent mekanında bulunan uyarıcılar ve uyarılma anında beyinde meydana gelen nöron hareketleri gibi bir çok etkeni bir arada ele almayı gerektirir. Mimarlık disiplini, mekanları sadece fiziksel alanlar olarak incelemek değil, bunun yanında bireylerin ruh hallerini ve davranış biçimlerine olan etkisini anlamak için nörobilim disiplinini incelemeye yönelmektedir. Nöro mimarlık kavramı, mimarlık disiplininin nörobilim ile ortak çalışmalar yapması ile ortaya çıkmıştır ve mekan tasarımının insan beyninin üzerinde nasıl bir etki bıraktığını incelemektedir. Bu anlamda kent mekanının nöro mimarlık kavramları çerçevesinde araştırılması, kullanıcıların kent mekanını deneyimlerken kentteki uyaranlar tarafından nasıl yönlendirildiğini araştırmaktadır. Nöro mimarlık; mekan tasarımı yaparken işlevsel ve estetik kaygıların önüne geçerek mekanın kullanıcılarının mekan algılarını ve deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlar ve nöro mimarlık disiplini, bireylerin mekanla olan etkileşimlerini, mekanların ruh halleri ve davranış biçimlerine etkilerini ve bireyle mekan etkileşiminin bireyin refah düzeyi üzerine etkisini gözlemler. Nöro mimarlık, mekanların insan psikolojisi üzerinde bir etki bırakma potansiyeli olduğunu savunmaktadır. Bu çalışmada kent mekanının kullanıcı üzerindeki etkileri nöro mimari yaklaşımı üzerinden belirlenen kavramlar ve bileşenler ile açıklanacaktır. Çalışmada nörobilim ve mimarlığın kesişim noktası olan nöromimarlık disiplini açıklandıktan sonra biyofili, tigmotaksi ve proksemi kavramları irdelenecek ve kent mekanının kullanıcının davranışını yönlendirmesi bu kavramlar üzerinden ifade edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Nöro mimari, Kent mekanı, Davranış biçimi 


Keywords: