BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra Sena KAZAN , Halit Levent HOŞGÜN
LEVÜLİNİK ASİTİN ETİL ALKOL İLE ESTERLEŞME TEPKİMESİNE YÖNELİK MEZOGÖZENEKLİ SİO2 KATALİZÖR GELİŞTİRİLMESİ
 
Etil levulinat levülinik asit ve etanol gibi biyokökenli kimyasalların esterleşmesi tepkimesi ile sentezlenen bir kimyasaldır. Petrol türevi benzer özellikler gösterebilen diğer bileşenlere kıyasla, etil levülinat üretimi esnasında açığa çıkan sera gazı emisyonu daha azdır ve hızla tükenmekte ve sınırlı olan fosil yakıtlara bağımlığı da azaltarak yeşil kimya alanında üretime yönelimi arttıran bir bileşendir. Aynı zamanda sürdürülebilir kaynak kullanımını destekleyici ve döngüsel ekonomi modeline de uyum sağlayan bir biyokökene sahiptir. [1] Esterleşme reaksiyonların da tepkime hızını arttırmak için katalizör kullanılması gerekmektedir. Son yıllara heterojen katalizörler homojen katalizörlere kıyasla daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Bunun nedeni ; Heterojen katalizörlerin geri kazanılabilir oluşu, ürün karışımından kolaylıkla ayrılabilir olmaları ve korozif olmamaları gibi özellikleridir.[2] Bu çalışmada SiO2 katalizörlerin sentezinde sol-jel yöntemi uygulanmıştır. Katalizör sentezinde, hidrotermal işlem sıcaklığı (70-80-90-100-110°C) , hidrotermal işlem süresi (24-36-48-60 saat ) ve kalsinasyon süresi (2-4-6-8 saat) parametre olarak seçilmiştir. Her parametre değişkeni ile sentezlenen katalizörde levülinik asidin etanol ile esterleşme tepkimesinde kullanılan levülinik asit dönüşümü optimize edilmiştir. En yüksek levülinik asit dönüşümü 90°C hidrotemal işlem sıcaklığı,24 saat hidrotermal işlem süresi ve 2 saat kalsinasyon süresi uygulamasında sentezlenen katalizör ile elde edilmiştir.Bu katalizörün aktifliğinin arttırılması amacı ile trimetilklorosilan (TMCS), (3-merkaptopropil) trimetoksisilan (MPTMS) ve (3-Aminopropil)trietoksisilan (APTES) kimyasalları ile modifikasyon işlemleri yapılmıştır. MPTMS ile yapılan modifikasyon işlemi sonrası levülinik asit dönüşümü %14,96 ‘dan %29,93 ’e artış göstermiştir. "Bu çalışma Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenmektedir. Proje No : 220Y006 ORCID NO: 0000-0003-0760-7887"

Anahtar Kelimeler: Etil levülinat , esterleşme , mezogözenekli katalizör 


Keywords: