BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hakan YILMAZ, Serhat Çindemir, Burak DÜRMÜŞ
LMS VE FXLMS ALGORİTMALARI KULLANILARAK AKTIF GÜRÜLTÜ ENGELLEME SISTEMININ BILGISAYAR ORTAMINDA SIMULASYONU
 
Dünya nüfusundaki hızlı artış ve endüstriyel faaliyetlerdeki paralel yükseliş, çalışma sahalarında gürültü seviyelerinin belirgin bir biçimde artmasına neden olmuştur. Bu durum, gürültü kirliliğinin çevresel etkilerini daha da derinleştirmiş ve bu konudaki çözüm arayışlarını daha kritik hale getirmiştir. Gürültü, sadece fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımızı da olumsuz yönde etkileyen önemli bir çevresel faktördür. Bu bağlamda, gürültü kontrolü ve azaltma çabaları, gün geçtikçe daha fazla öncelik kazanmaktadır. Alçak, orta ve yüksek frekanslı gürültülerin varlığı, gürültü kontrolü için özelleşmiş yaklaşımların benimsenmesini gerektirmektedir. Orta frekanslı gürültüler için kullanılan akustik yalıtım malzemeleri, genellikle etkili koruma sağlayabilirken, alçak ve yüksek frekanslı gürültülere karşı aynı düzeyde etkinlik gösterememektedir. Bu durum, gürültü azaltma teknolojilerinin daha spesifik ve hassas hale getirilmesini gerektirmektedir. Bu makalede, geliştirilen Gauss gürültüsünün alçak ve yüksek frekans bileşenlerinin, bilgisayar ortamında En Küçük Ortalama Kare (LMS) ve Filtrelenmiş En Küçük Ortalama Kare (FxLMS) algoritmaları kullanılarak Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sistemine entegre edilmesi sürecini ele alınmaktadır. Bu yöntem, farklı frekans aralıklarındaki gürültülerin simülasyonuna dayanmaktadır, bu da elde edilen sonuçların gerçek dünya uygulamalarına adapte edilebilmesi hakkında bilgi sağlamaktadır. Yapılan algoritma karşılaştırmasında, her iki algoritmanın da etkinliği değerlendirilecek ve ANC sisteminin performansını artırmak için en uygun olanı belirlenecektir. Ayrıca, adım değerlerinin yakınsama hızı ve sistem kararlılığı üzerindeki etkisi üzerine yapılan tartışmalar, ANC sisteminin optimal çalışma koşullarını belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Sonuç olarak, bu araştırma, gürültü azaltma teknolojilerinin evrimini anlamak ve gelecekteki geliştirmeler için temel oluşturmak adına önemli bir katkı sunmaktadır. Bu konudaki detaylı analizler, gürültü kirliliğiyle mücadelede daha etkili stratejiler geliştirmek ve insan sağlığını korumak için kullanılabilecek yenilikçi çözümler bulmak açısından önem arz etmektedir. ORCID NO: 0009-0005-8680-3625

Anahtar Kelimeler: Aktif Gürültü Engelleme, Ses İşleme, Fx-LMS 


Keywords: