BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru FIRAT ÖZDEMİR, Ayşe Ruşen DURUCAN
ÖNCÜ DEPREMLERİN YAPI DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİN PERFORMANS ANALİZLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Yapıların değişen şiddetteki depremlere nasıl tepki vereceği bilinirse, bu bilgiye dayanılarak yapıya güçlendirme yapılıp yapılmayacağı belirlenebilir. Bu amaçla yapılara performans analizleri yapılmaktadır. Performans analizleri kapsamında, yapıların statik itme analizleri yapılarak kuvvet ve/veya deplasman kapasiteleri belirlenir. İstenen performansı sağlayan yapılara müdahale edilmezken, istenen performansı sağlamayan yapılar güçlendirilebilir veya yıkılarak yeniden inşa edilebilir. Performans analizleri yapılırken, yapıların geçmişte maruz kaldığı depremlerin olası zararlı etkileri yeterli seviyede dikkate alınmamaktadır. Düşük şiddetteki bir deprem yapıya gözle görülür hasar vermese bile yapıların kuvvet ve deplasman kapasitelerini, rijitliklerini ve üzerlerindeki deprem taleplerini değiştirebilir. Öncü depremlerin yapı davranışı üzerindeki etkisi daha önce çok sayıda araştırma ile incelenmiştir. Hatta performans analizlerinde kullanılan çeşitli katsayılar üzerine öncü depremlerin etkisi dahi daha önce incelenmiştir. Ancak, öncü depremlerin statik itme eğrileri üzerindeki etkilerini performans analizlerinin sonuçları açısından ele alan ve öncü depremin şiddetini parametre alan kapsamlı çalışmalar literatürde görülememiştir. Bu çalışmada öncü depremlerin yapıların performans analizlerinde kullanılan parametreler üzerindeki olası etkileri incelenmiştir. Bu amaçla çalışma kapsamında iki boyutlu betonarme çerçeveler kullanılarak doğrusal olmayan statik itme ve yine doğrusal olmayan zaman tanım alanında analizleri yapılmıştır. Bu analizlerden elde edilen sonuçlar ışığında ise yapı performansının belirlenmesinde esas olan deplasman taleplerindeki olası değişimler incelenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan analizler sonucunda öncü depremlerin incelenen parametreler üzerinde etkili olduğu görülmüştür. "Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın Fırat Üniversitesi, fen bilimleri enstitüsünde yapılan yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0009-0005-1787-5166

Anahtar Kelimeler: Performans Analizi, Statik İtme, Öncü Deprem, Zaman Tanım Alanında Analiz 


Keywords: